Na mala caputa

Vicinu na cantunera di la chiazza

stavanu fermi tri uàmini cunchiuti,

frustiari (forsi),ma di la nostra razza

e di tutti a Muntidoru canusciuti;

 

chiù arrassu ,ca facianu vuci,

tri vavusi ammeci scunchiuiuti

parivanu comu babbaluci

anziùra e anzitiàmpu nisciuti

 

Curiusi l’uni e l’antri si taliavanu ,

vinivanu di du munni luntani,

muti a la n’sutta si naschiavanu

e avirtivanu lu hjiaru di paisani

 

"A tia": dissi unu di li ranni

addumannannu ad un carusu:

"A cu appartiàni? Cu su li to nanni?

Si di la serra? O di cca ‘ ghiusu?"

 

Vidiannu ca parlava in sicilianu ,

cu tuttu ca pariva un signurinu,

ci rispunni’: "sugnu di lu chianu,

figliu di genti d’intellettu e nasu finu"

 

"ti chiedo scusa per la curiosità

ma anch’io, sai, son nato al tuo paese,

ma sono andato avanti con l’età,

e mancato per decenni e qualche mese,

 

ci era parso di veder nei tratti tuoi

qualcosa che ricorda a noi il passato,

per cui ,se anche tu lo vuoi,

ti prego di svelarci il tuo casato"

 

"cu sta prosopopea mi pari

ca mi vua pigliari pi lu culu

e certi battuti tu li pùa evitari,

ma si lu vua sapiri: iu nun sugnu mulu ‘’

 

"son dispiaciuto di averti reso offesa ,

con la mia ansia e voglia di sapere;

sul tuo onore e la casta vilipesa

saggezza e arguzia m’ impongon di tacere ".

 

"e bravu veru, pirla e polentuni

finarmenti capisti la cazzata ,

iu nicu, si, ma no turduni ,

m’addunavu ca dicisti na minchiata;

 

ma tu a sapiri : ca "lu munnu,

di li so figli ti porta li notizii,

gira e rigira picchi è tunnu,

e di tutti ti dici virtù e vizii."

 

Dunni dici d’essiri tu, luntanu,

mi vinni di curtu na notizia,

ca di sicuru a tia ti pari stranu,

ma pi mia è fonti di letizia.

 

Assà m’assumigliaru in continenti ,

unni ma patri trafficava,

e li lassava ddra tutti cuntenti

a dari spiegazioni a cu ci’addumannava.