Pi la morti di Vanessa

Lu silenziu anchiva na stanza di spitali
Si capiva ca nun c’era spranza pi ddru stranu mali
L’ancilu si priparava a carricarisilla ‘n capu l’ali

Ddra sira, a lu capizzu di la caruseddra
Giarna, ngnichiluta , e spardateddra
Suffirenti e trasannata ma pur sempri beddra

C’era so mŕ, sula, pirciata e spirciata nni lu cori
Di na pena ca oramai si jetta pi di fori
Nun c’č duluri pari a vidiri na figlia ca ti mori

Scusatimi si nun truavu li paroli pi cuntari
Ma ogni vota c’arripigliu mi mintu a sigliuzzari.
Sulu nna considerazioni prima di tagliari

Na figlia ca mori, figlia lu dubbiu di la sorti
E tu debuli , ca circa la dibulizza di vuliri essiri forti
T’arrabbatti ancora, a scancillari di li sogni li segni di la morti.