T ‘ HA CAPITATU

T’ ha capitatu di essiri arrabbiatu
di sentirti comu un cani vastuniatu
Doppu aviri tantu ammatula abbaiatu

Succedi a lu picciùattu ‘nfuriatu di l’età
Quannu avverti li primi ‘mpatti cu la società

T’ ha capitatu di sentirti di tutti abbannunatu
Vidiri l’amici ca di fronti a lu rischiu s’hannu trattinutu
Vuntari facci e bannera pi un favori assicuratu

Succedi quannu si tratta di quarraquaquà
Ca strammanu pi li tentazioni di la società

T’ha capitatu di campari sulu nni lu ricordu di lu passatu
D’arrivari ad essiri completamenti spranzatu
Comi si oramai avissitu arrivatu

Succedi di solitu nni l’anzianità
Ma oramai capita anchi prima nni stà società

T’ha capitatu vidiri a chiddu ca si n’ha strafuttutu
Si li problemi pianu pianu s’ hannu accucchiatu
Campari all’abbonè ed esserni cumpiaciutu

Succedi di vuliri fari anche comu a chiddru ddrà
Ma tu si babbu e vò risolviri li problemi di stà società