FEDERICO MESSANA       poesie, racconti ed altro......     
HOME Poesie/ital  Poesie/sicil   Poesie/latino  Racconti lunghi  Racconti brevi Pinocchio   La biddina Link amici  Storie di GiufÓ Fratelli Messana  Sicilia 
  1^pagLucciola     Federico II di Svevia   Ospiti     Fotografie   Proverbi   Montedoro   Milano   Vocabolario   Album Sara  I Lamentatori   Circolo Meyzieu


                    'A livella

"Si po' sapiri chi v¨a, lassami 'n paci.
Ora si' m¨artu, chiui l'¨acchi e taci".

"Ti nn'agghiri di ccÓ, nun ti supp¨artu:
Úratu ladiu vivu, pensa di m¨artu".

"Ma chi fa? Cugliunýi? PassÓ la santa,
e nun po' cumannari a destra e a manca!
Intra un pirtusu si', assýami a mia,
stinnilicchiatu e senza cchi¨ putýa.
Ammatula t'addumi e piardi ciatu:
lu becchinu cumanna tuttu 'stu pratu.
E si di stÓriti vicinu fu la sintenza,
ti tocca suppurtari 'a ma prisenza".

"Chi ti scurdasti ca sugnu lu zi' Tanu
e ca tutti mi facýanu 'u vasamanu?
Tu si' un viddanu ca nun po' capiri
lu cumannari socchi voli diri".
"Lu sacciu, lu sacciu, fusti mafiusu,
ch'Úratu tintu e tantu fanfarusu.
Ca cumannÓvatu un gruppu di briganti
c'ammazzavanu genti bb¨ani e santi.
Si ti sputavu tannu, ch'era 'na festa,
ora ti sputu ancora, ti sputu 'ntesta!".

"Ti 'n'apprufitti ca si 'n'capu a mýa
ca si f¨ssitu sutta, guai pi ttýa!
Ti facissi vinýri 'a cacaredda
comu quannu scappasti senza vardedda".

"Fusti mafiusu e puri un gran vigliaccu
ca cci vulýa 'na corda fatta ad'agghiaccu.
Eratu forti cu pistoli e bummi,
ora si' nenti, e di fituri abbunni.
Ti sputu ancora, intra l'¨acchiu destru
e nill'¨acchiu sinistru sputu cchi¨ lestu,
pi quannu m'arrubbasti mula e li stigli
ch'era lu pani di mugliera e figli".
"Ma comu ti pirmýatti, o gran fitenti,
di sputari nill'¨acchi a un cumannanti?
Anchi si sugnu sutta e c'Ŕ la grata
lu stessu ti la dugnu 'sta pidata".

"Vistu ca parli assÓ, mala cunnutta,
pigliati 'sta sputata, intra la vucca.
Spirannu ca la chiui tutta pi sempri
e pýansi a li piccati fatti a li genti.
CcÓ, sýammu tutti misi a livella
nun c'Ŕ patruni e mancu c'Ŕ bidella.
Sulu pinsari n'Ŕ cuncessu ormai;
li cosi bb¨ani o li piccati e guai.
Vihiu ca 'un parli cchi¨ e ancora agliutti:
finarmenti c'Ŕ paci, paci pi tutti!".

                                         Federico