LU BINOCULU

     Stupenda invenzione di mio nonno: un binocolo per
       vedere oltre ogni ostacolo. Persino le donne nude!
 

Dicìanu ca ma nannu avìa criatu
'nu binoculu sì stranu e sì 'ncantatu,
ca taliànnu ddaìntra a ùacchi chiusi
vidìatu cosi rari e stripitusi.

Un jùarnu, ca curiusu, cci chidìa
s’era vera la storia o dicerìa,
mi dissi ca pi essiri sicuru
ddaìnta avìa a taliàri cu lu scuru. 

E trasìannu ni la stanza di lu 'ncantu,
'mmani mi detti ddu strummentu santu,
dicìannumi: "Talìa ùnni tu vùa!
Si fimmina tu vidi, la vidrai nuda!". 

Curiusu e nun cridìannu a lu purtentu,
a manuvrari mi misi ddù strummentu:
e vidìannu ca passava 'na carusa
mi parsi di vidìrla senza blusa! 

Ma taliànnu e ritaliànnu seriamenti,
sempri vistuta la vidìa la genti:
e pinsannu ca ma nannu cugliuniava,
cci dissi seriu 'nfaccia socchi pinsava! 

"Sceccu!" mi dissi iddu arrisintutu,
"si vidi ca si' propriu un po' alluccutu!
Si la vùa vìdiri nuda e senza nenti,
chiùi l'ùacchi e immagina cu 'a menti!".