La tavulìdda


Ora c’arriggirannu d’u paìsi
ti ricurdasti d’a bedda putìa
unni si cunsumavanu li spisi,
ca fussi Maranedda o Torlavìa,

‘na cosa ca mai ti la cuntaru
ca succidìa quann’era piccilìddu,
a li tìampi di Paramintaru
e di ddu foddi di lu zi’ Fusìddu,

era la tavulìdda tra l’amici
ca mai arrinisciva pi dovìri:
nun c’eranu cuniglia né pirnici,
c’appena si cuglivanu tri liri.

Disprati, nun sapivamu chi fari,
quannu arrivà Spinìdda di matina
dicìannu ca vulìa participari
e ca putìa purtari ‘na gaddìna.

Turnà lu pomeriggiu accuttufatu
mustrannu la so’ pena tantu granni,
dicìannu ca lu gaddu avìa scappatu
cchiù forti di lu vìantu pi l’affanni;

ca iddu avìa tiratu lu cutìaddu
e lanciatu in dirizioni d’u birsagliu,
ma chiddu tantu grassu e bìaddu
gridannu avìa scappatu ni lu bagliu.

Cci dissi ca pi essiri sicuru
lu cùaddu avìa affirrari cu li mani,
e pùa tirari forti, anchi a lu scuru,
si gaddu avìa a purtari lu ‘nnumani.

La vampa priparava già lu cùacu,
scuppiavanu i faìddi comu li fisci,
la griglia era già pronta ni lu fùacu,
p’arrùstiri lu gaddu o tanti pisci.

Ognunu già manciava ala o coscia,
liccava cincu ìta e pùa jatava,
già pronta ‘na pignata era pi l’ossa
lu mussu cu li mani puliziava.

Quannu arrivà Spinìdda, senza vuci,
di sangu eranu chini li so’ mani,
la facci ca parìa un cristu ‘ncruci,
li gammi ca parìanu du’ banani.

Cuntava, c’affirratu un gaddu bìaddu
lu cùaddu cci vulìa ‘nturciuniari;
ma vittiru ‘i so’ ùacchi un taccarìaddu
e pùa un sagnaturi già guzziari.

Lu cùaddu di lu gaddu happi a lassari
righìannu fina ‘nculu ‘i carcagnòla,
currìannu si firmà p’arripusari
unn’ora c’è la posta: a li cannòla.

Caru Nicuzzu miu, nenti gaddìna,
e mancu di lu gaddu vitti la chirca:
ma nantri avìamu già la vucca china
d’u jhàuru di li stigliòla e di sansìzza!