LU TO' SILENZIU


Certu lu to' silenziu è assà pisanti,
ca fa pinsari mali anchi a li santi!
Forsi ca ti ni ìsti a vinnignari
lassannu ccà l'amici suli a piniàri?

Oppuri 'na schidina furtunata
di sordi ti n'anchì 'na cufinata?
Allura sì tri voti disgraziatu,
l'amici nun si lassanu di latu!

Ricùardu ca la panza ti scassaru,
usannu lu trincìatti d'u scarparu!
Ma chissa storia ormai è archiviata,
t'arripusasti armenu 'na misata.

Allura mi dumannu pinsirusu:
chi minchia ti succedi, attìa carusu!
Si l'internet è guastu e nun cunnetti
ci su li talafùna o li trummetti.

Si pùa sì accuttufatu e nun ti sìanti,
pirchì ti fannu mali testa e dìanti,
ricorda c'a Pupìddu crisci 'n'erba
ca sana ogni malannu e a lùangu serba!

Piccatu ca Pupìddu è assà luntanu
e pi jìricci cci voli l'ariuplanu:
si fussi ccà vicinu, beddu miu,
putissimu campari mìagliu di Ddìu!