(401 - 600)
DETTI, PROVERBI
            E
FILASTROCCHE

       in uso in

      S I C I L I A401) A lu funnu su' li spezii

Il meglio alla fine

 

402) Cci manca lu funnu a lu panàru

Manca il più

 

403) Tintu cu' era supr'acqua
e ora é a lu funnu

Tristo chi é caduto in basso

 

404) Leva e nun jungi,
ch'é funtana chi surgi?

Bisogna reintegrare ciò che si adopera

 

405) Furca chi t'affùca o chi t'adurca

Ti sta bene la forca se non mi ascolti


406) Quantu vannu a la furca
chi nun hannu nè dolu nè curpa !

Tanti, purtroppo!

 

407) Primi furii di capitanu novu

Volontà mostrata all'inizio di
ogni faccenda

 

408) Lu furmaggiu chi nun si manìa, fa vermi

I giovani non corretti diventano cattivi409) Raccumannari lu furmaggiu a li surci

Come la pecora al lupo

 

410) Mentri 'ntr'allària resta lu furmentu,
nun si tu lu patruni ma su' centu


Finchè non é a casa non é sicuro

 

411) San Martinu, lu furmentu megghiu
a lu campu c'a lu mulinu

A quel tempo bisogna avere seminato


412) Quannu Poddina va a tumminu,
lu furmentu va a un'unza lu tùmminu,
quannu Poddina va a trì,
lu furmentu va a trì tarì

Pollina é un paese delle Madonie
quindi quando la montagna ride,
il piano piange

 

413) La furmìcula carrìa lu furmentu
e la cicala si lu mancia

Uno fatica ed altro gode

 

414) Ogni furmicula havi lu sò pungighiùni

Chi più chi meno ci si adira

 

415) Quannu la furmicula metti l'ali
chistu é signu ca voli murìri

Chi crede di essere arrivato in
alto é più vicino a cadere

 

416) La furmicula affanna la stati
pi nun patìri lu 'nvernu

Che brava!

 

417) Cu' fa comu la furmica
a sò tempu nun fatica

Lavora in estate per stare
tranquilla in inverno

 

418) A pìcciulu furnu, pochi ligna abbastanu

A forno piccolo basta poca legna

 

419) La massara cerni e 'mpasta
e lu furnu conza e guasta

Dipende dal forno la buona o
cattiva riuscita

 

420) Avìri cchiù facenni chi nun hannu
li furni di Pasqua

Tanti

 

421) Dammi furtuna e jèttami a mari

Se hai fortuna puoi tutto

 

422) A tutti cosi cci voli furtuna
macari a frìiri l'ova

Anche le cose piccole hanno
bisogno di fortuna

 

423) Poi di furtuna veni bunàzza

Dopo la tempesta viene la calma

 

424) Furtuna amica d'asini e pazzi
e di virtuùsi nnemica murtali

La fortuna aiuta i matti ed i fanciulli


425) La rròta di la furtuna é fatta a scala
cui la scìnni e cui l'acchiàna

Instabilità della fortuna

 

426) Contra furtuna nun vali sapìri

Quando la sorte é avversa...

 

427) L'omu senza furtuna,
va sempri a la pidùna

Va a piedi

 

428) Tintu cu' nasci cu mala furtuna

Non gli riuscirà mai nulla

 

429) Cu' nun pensa a la furtura
durmirà a lu scuru

Chi non prevede il male ne soffre
di più (furtura=temporale)

 

430) Aria di mi nni futtu

Chi di nulla s'importa

 

431) Si campari voi sicuru
antivìdi lu futuru

Perchè il male previsto é mezza sanità


432) Cu' si gabbu, cci cadi lu labbru

Chi si burla d'altri perde il labbro

 

433) La gaddìna chi cammina
s'arricògghi cu la vozza china

Chi vuole procurarsi alcunchè
esca fuori

 

434) La gaddìna si tacìssi,
chi avirrìa fattu l'ovu nun si capìssi

Per il troppo parlare vengono a
risapersi tante cose

 

435) Gaddìna chi ha fattu l'ovu

nun si chiama puddàstra


Chi ha partorito non é vergine

 

436) A la cannilora, ogni gaddìna veni a ova

Non v'ha gallina nè gallinaccia
che a gennaio uova non faccia

 

437) A la cannilora,
o figghia la vecchia o figghia la nova

Come il precedente

 

438) Cu un paru di gaddìni e una vivuta
si sugnu scaltru accattu 'na tinuta

Con un paio di polli si compra
una tenuta (contadino scaltro)

 

439) Guai a dda casa unni
gaddìna canta e gaddu taci


Dove comandano le donne

 

440) La gaddìma si spinna quannu é morta

L'eredità si piglia dopo la morte
di chi lascia in eredità

 

441) Ogni gaddu canta 'ntra lu sò munnizzaru

Ognuno fa il galletto a casa sua

 

442) Quannu canta lu gaddu fori d'ura
a canciari lu tempu nun addimura

Il canto del gallo annuncia che
il tempo cambia

 

443) Quannu l'acèddu é scappatu
nun servi chiùdiri la gaggia

Non serve fare dopo ciò che
dovevasi fare prima

 

444) Vrazzu 'n coddu e gamma a lettu

Il braccio si cura in piedi, la
gamba a letto

 

445) La gamma fa zocchi voli lu ginocchiu

L'inferiore ubbidisce al superiore

 

446) Sèntiri pi li gargi comu li pisci

A chi non vuole sentire le cose
dirittamente

 

447) Gatti di firràru e surci di campanàru

Di coloro che non s'impressionano
più, perchè avvezzi

 

448) La gatta piscialora fa li gattareddi orvi

La troppa fretta guasta gli affari

 

449) Quannu la gatta nun po' jùngiri
a la saìmi, dici ca feti


La volpe e l'uva

 

450) La gatta mi talìa e lu surci mi nichìa

Di chi cerca il pelo nell'uovo

 

451) Fari comu la gatta cu li prumuni 'mmucca

Dolersi sempre come il gatto che
miagola mentre mangia

 

452) Un grammu di prumuni a centu gatti

Poca cosa da dividere a tanti

 

453) Stari comu la gatta cu lu culu arsu

Preso da paura per l'errore fatto

 

454) A la gatta chi licca lu spitu
nun ci dari carni salata


A chi piace una cosa, non gliela
affidare

 

455) Chi curpa ha la gatta
si la massara é matta?

Quando una cosa é mal custodita
non é tutta colpa di chi la piglia


456) A li gatti cchiù chi l'allisci
cchiù la cuda cci crisci

A certa gente più fai bene, più ti vuol bene


457) Tantu va la gatta a la saìmi,
'nfina ca cci lassa la granfa

Tanto va la gatta al lardo...

 

458) A gattu vecchiu, surci tinnerèddu

A gatto vecchio sorcio tenerello

 

459) Gaudiu d'un'ura e trìvulu d'un annu

Un pò di gioia si sconta a lungo

 

460) Geniu, e cùrcati 'nterra

Fatti il nome e ....

 

461) Gentilomu natu 'n pagghia
e battiatu 'n caudarùni

Per scherzo, il porco

 

462) Avìricci lu gigghiu comu lu francisi

Detto tradizionale del Vespro:
odiare fortemente

 

463) Arristari comu la zita cu li gigghia rasi

Rimanere deluso nelle aspettative

 

464) Cu' pati gilusìa, rusica favi

Chi é geloso sempre si stizzisce

 

465) Li gilusi morinu curnuti

Chi é geloso, é becco

 

466) Cu' nun é gilusu nun é amanti

La gelosia nasce dall'amore


467) Gioventù disordinata
fa la vicchiaia tribulata

Gioventù disordinata fa vecchiaia tribolata


468) Cu' voli beni giudicari
li parti voli ascutari

A sentire una sola campana si
giudica male

 

469) Lu giudizziu pocu vali
a cu' nun canusci lu sò mali

Chiaro

 

470) La giurana nun sapi nèsciri di lu pantanu

A chi non sa elevarsi

 

471) Cu' giura, m'inganna

Chi giura é bugiardo

 

472) Fari la giustizia a manicu di mola

Senza misura, grossolanamente

 

473) Cu' havi dinari ed amicizia
nun havi timuri di la giustizia

Purtroppo

 

474) Giùvini oziusu, vecchiu bisugnusu

Giovane ozioso, vecchio bisognoso


475) Cu' havi cara la gloria
disprezza lu sò corpu

Chi ha cara la gloria, il corpo ha vile

 

476) Cu' cu gnigni si curcàu, cacatu si levàu

Chi va a letto col bambino si alza cacato


477) Lu gnuranti é stafferi di lu ddottu

L'ignorante é lo staffiere del dotto


478) Megghiu picca gudiri ca assai trivuliari

E' chiaro ma si dice di chi mena
vita lunga ed afflitta

 

479) Cu' nun pò biviri 'ntr'on gottu
calasi 'n terra e bivi 'ntr'on cunnuttu

Chi non può fare come vuole,
faccia come può

 

480) Cu cchiù granni di tìa nun cuntrastari

Perchè perderai

 

481) A granu a granu si fa lu tarì

A poco a poco si fa molto

 

482) Metti grassura ca cancia natura

Tanto bene fa il concime

 

483) Grazzii inaspettati su cchiù grati
e grazzia stintata nun é grata

Come dono aspettato é venduto
e non donato

 

484) Fari la grazzia di papa janni

Chi paga con l'ingratitudine

 

485) Dissi lu grecu a lu livanti,
si peju nun cc'é Cristu 'un é nenti

Quando non v'é peggio, il male
può chiamarsi poco

 

486) Mettiri li gregni 'ntr'all'aria

Mettere i covoni nell'aia

 

487) Quannu passa lu groi, punci li voi

Affretta il lavoro

 

488) Nun ti fidari ca la corda é grossa
chi cchiù grossa é prestu si lassa

Non abusare della bontà...

 

489) Cu' porta 'n gruppa, é cacciatu di sedda

La troppa condiscendenza ti grega

 

490) Ogni gruppu veni a lu pettini

Gli imbrogli si manifestano

 

491) Cu' nun fa lu gruppu, perdi lu puntu

Chi non fa il nodo perde il punto

 

492) Lu malu guadagnatu é prestu cunsumatu

Il mal acquisito finisce presto

 

493) Lu guadagnu di la bedda
si ni va a bianchettu

Quando la spesa é maggiore dell’entrata


494) Guadagnu malu fattu, t'apporta dannu

La farina del diavolo non fa pane

 

495) Supra quàddara gravunchiu

Quando ad male ne segue un altro

 

496) Cu' cangia la via vecchia pi la nova
li guai chi nun cerca ddà li trova

Si trova spesso ingannato

 

497) Guai cu la pala e morti mai

Tutti i guai sono meno che la morte

 

498) Cu' guarda lu sò, nun fa mali a nuddu

Chi guarda il suo non fa male a nessuno

 

499) Guardari 'n terra e cuntari li stiddi

Essere sommamente ipocrita

 

500) Guardàrisi 'na cosa cu l'arma
e cu lu ciàtu

Custodirla gelosamente

 

501) Cu' sìmina 'ntà la timpa, ricògghi tàmpi

Chi semina in luoghi erti o
disagevoli non raccoglie nulla

 

502) Cu' scippa timpùna, mangia cuddirùna

Chi lavora la terra ha pane

 

503) Ad ogni santu veni la sò festa

Ad ognuno viene la sua volta

 

504) Pi cui é festa, pi cui é tempesta

Chi ride, chi piange!


505) Comu feti pi un spicchiu,
feti pi una testa


Fare poco male o farne molto
é lo stesso

 

506) Lu bonu ferru si vidi a la mola

Alla prova si conosce il buono

 

507) Appizzàricci lu ferru e lu carvùni

Far cosa inutile
Perderci il ranno ed il sapone

 

508) Guarda a tìa e poi parra di mia

Prima di farti meraviglia di
altri, passati la mano sul petto

 

509) Pi guardia nun si persi mai muràgghia,
nè pi furtizza si persi mai castèddu

La cautela non pregiudica

 

510) Si nun é pani, é guastèdda

C'é molta differenza?

 

511) L'aceddu 'nta la gaggia,
nun canta pi amuri ma pi raggia

Come l'uomo, del resto

 

512) L'aceddu si canusci a li pinni
e l'omu a lu parràri

L'uomo savio si conosce al ragionare

 

513) A ogni acèddu, lu sò nidu é beddu

Le cose seguono il loro corso

 

514) Di bonu vinu si fa pessimu acìtu

Da buon vino si fa pessimo aceto

 

515) Pigghiàri la via di l'acitu

Pigliare la mala via

 

516) Fari pisciari acitu

Far rigare dritto

 

517) Quannu lu zitu nun voli la zita,
s'aggrava a la doti

Chi non vuol trattare con uno
sa apporle difetto

 

518) Ammucciàri lu suli cu la riti

Tenere celata cosa evidente

 

519) Cu' s'ammùccia darreri lu jìditu, tuttu pari

Bisogna sapersi nascondere e non

prendere deboli scuse

 

520) Appizzari lu sceccu e li carrubbi

Perdere l'una e l'atra cosa

 

521) Cu' cchiù voti a la guerra va,
la peddi cci lassa

Se non é l'una sara' l'altra volta

 

522) Comu sì in guerra resisti e cummatti,
comu sì in curti dici beni di tutti

Così ci si dovrebbe comportare

 

523) Jiri a guerra nè maritari
a nuddu lu cunsigliari

Matrimonio come la guerra

 

524) A tempu di guerra, li minzogni terra terra

A tempo di guerra con bugie si governa525) Nn'ammazza cchiù la gula chi la spata

Ne ammazza più la gola che la spada

 

526) Mentri hai gunnedda vesti,
e mentri hai maritu gaudi

Finchè hai detta cosa, sappila
apprezzare e conoscere

 

527) Ntrà iddi comu li zorbi

Se la intendono tra loro

 

528) Impara assai, senti multu e parra poco

Parla poco e ascolta assai e
giammai non fallirai

 

529) Impara oi, chi si aspetti a dumani

mai nenti sapirai

Bisogna imparare a tempo

 

530) Vuliri imparare lu patri a fari figghi

Si dice di un presuntuoso

 

531) Quannu l'aria s'infusca,
o tu curri, o t'infusca

Quando l'aria é turbata é meglio
camminare che essere sospinto

 

532) Cu' va cu lu ingannu cci veni lu malannu

L'ingannatore rimane ingannato

 

533) Ad omu ingratu e cavulu ciurutu
chiddu chi c'é fattu tutttu é pirdutu

Non fare bene a chi non merita

 

534) Quannu unu é innamuratu nun canusci

Chi ama, il ver non vede

 

535) Cu' mali intenni, peggiu rispunni

Chi male intende, peggio risponde

 

536) Unnu ha fattu la stati si facissi l'invernu

Dove alcuno ha goduto, ivi patisca

 

537) Quannu l'invernu nun havi testa, havi cuda

Quando l'inverno comincia tardi,

dura tanto

 

538) Cu' va a la zita senza essiri invitatu
si piglia un firruzzeddu e sedi 'nterra

Chi va alle nozze e non é invitato
ben gli stà se n'é cacciato

 

539) Quannu sì invitatu mancia forti,
chi si ti voli beni sinni ridi;
si nun t'ama, l'aucidi

Precetto burlesco sull'invitato

 

540) A la via fatta ognunu cci sapi iri

Chiaro

 

541) Si vaiu pi terra li latri m'arrobbano,
si vaiu pi mari li turchi mi pigghianu

Quando uno si trova in difficolta
d'ogni genere

 

542) Invanu si pisca si all'amu nun cc'é l'isca

Invan si pesca se l'amo non ha esca

 

543) Beatu cu' havi jardinu e cogghi rosi

Beato chi trae bene dalle opere

 

544) Cu' ti duna lu jiditu
e ti pigghi tutta la manu

A chi ti porge un dito
e ti prendi dito e mano

 

545) Li jìdita di la manu, nun su pari

Non tutto riesce ad un modo

 

546) Ognunu si guardassi lu so Jimmu

Ognuno badi ai propri difetti

 

547) Si 'ntra jinnaru stai 'n cammisa
'ntra marzu scatti di li risa

Se in gennaio stai in camicia
In marzo starai contento

 

548) Jinnaru fici lu piccatu
e maju é chiamatu minnali

Gennaio fa il peccato
e maggio n'é incolpato

 

549) Jinnaru menzu duci e menzu amaru

Gennaio mezzo dolce e mezzo amaro

 

550) Mentri la Jissara é china
sparagna la farina


Bisogna risparmiare mentre ce n'é

 

551) Quannu canta lu gufu a lu chiarchiaru
carrìa ligna a lu pagghiaru

Quando il gufo canta alla pietraia,
bisogna pensare a fare provvista di legna


552) Unni cc'é gustu, nun c'é pirdenza

Quando le cose si fanno con piacere
non ci si annoia

 

553) Lu megghiu impiegu é nun aviri impiegu

E' bello vivere del proprio

 

554) A l'infelici e li disgraziati,
qualchi vota é pietà si l'ammazzati

!!!

 

555) La 'nfirmitati é visita di Diu

Speriamo che non s'incomodi troppo

 

556) Cu' nun havi interessu,
tenilu pi patruni di se stissu

Poichè l'uomo interessato é schiavo
dell'interesse

 

557) Jocu di mani, jocu di viddanu

Non scherzare con le mani


558) Ciusciu di culu e jocu di manu,
sempri fetinu

Puzzano sempre

 

559) A gghiòcu chi nun canusci
li to dinari addivèntanu muschi

Non pigliare imprese che non conosci

 

560) Lu jornu vaju unni vogghiu
e la sira sfragu l'ogghiu

Chi non lavora in tempo utile
e poi si affanna in tempi ristretti

 

561) Lu jornu di S.Minnu cu l'occhi di pannu

Un giorno che non verrà mai

 

562) Pi S.Lucia é lu jornu cchiù curtu
chi cci sia

S.Lucia il più corto che ci sia

 

563) Lu jovidì grassu cu' nun havi dinari
s'arrusica l'ossu

Esprime la pena di chi nei giorni
di stravizio non ha soldi

 

564) Cu' joca, si vinci, vinci l'infernu,
e si perdi, perdi lu paradisu


In ogni caso il gioco é cosa brutta

 

565) Lu bonu judici duna a tutti udienza,
ma a pocu duna cridenza

Il buon giudice, spesso udienza,
raramente credenza

 

566) Di judici chi pendi,
ingiustizia sinni attendi

Da giudice che pende, giustizia
invan s'attende

 

567) Jùnciti cu li megghiu di tia
e facci li spisi pi la via

Vai coi migliori di te e non ci perderai

 

568) E' junta ca cci misi lu vuccèri

Quando uno aggiunge del suo

 

569) Jurnata rutta perdila tutta

Lavoro interrotto é perso

 

570) Nè 'nsusu cu li cavuli,
nè gnusu cu li vrocculi

In nessun modo

 

571) Lu lagnusu sempri é nicissitusu

Il lazzarone ha sempre bisogno

 

572) Nuddu si lamenta si nun si doli;
Voi stari bonu? Lamentati!

Quando il popolo s'agita vuol dire
che patisce qualcosa

 

573) Fari vidiri lu lampu cu tuttu lu tronu

Avvertire e minacciare insieme

 

574) E' meggiu dari la lana chi la pecura

Meglio la pelle che le budelle

 

575) Pi gula di lu lardu,
vasirrìamu lu culu a la troja

Tutto si fa per speranza di guadagno

 

576) Cu' cangia lardu cu lardu
unu di li dui feti

Nessuno cambia una cosa per altra
identica

 

577) S'é larga nun cci trasi,
s'é stritta nun cci capi

A chi non vuole arrendersi

 

578) E' megghiu muriri e lassari,
chi campari e desiari

Meglio tenere in serbo a costo di
lasciare agli eredi, che sciupare
tutto a pericolo di desiderare

 

579) E' megghiu lassari a li to nnimici,
chi aviri bisognu di l'amici

Simile al precedente

 

580) Lu latru si nun é vistu arrobba
s'iddu é vistu dici ca joca

Chiaro

 

581) Scantàrisi di la sbrizza di latti
e agghiuttirisi un crastu sanu

Avere scrupoli dove conviene

 

582) Tu mangiasti lattuca e iù scalora
differenza nun c'é, semu a la para

Quando c'é poca differenza

 

583) A bona lavannara nun manca petra

Chi ha volontà cerca i mezzi

 

584) Lavari la testa a lu tignusu,
o la cammisa a lu carvunaru
o la testa all'asinu

Far del bene a chi non lo riconosce

 

585) Quannu si curcanu li lavuri,
spincinu la testa li massari

Quando la spiga si piega vuol dire
che é carica di grano

 

586) Nun taliàri nè erba, nè lavuri

Farne di tutti i colori

 

587) Cu' du' lebbri voli assicutari,
l'una e l'autra veni a pirdiri

Chi vuol fare due cose insieme
non ne fa nessuna

 

588) E' lebbru, ma di vulpi havi tri parti

Di chi finge

 

589) Firriari la lecca e la mecca

Andare girando il mondo

 

590) Ognunu sapi leggiri a lu so libbru

Ognuno sa le sue cose


591) Jiri a lettu comu li gaddini

Di buon'ora

 

592) A lettu strittu, curcati 'mmezzu

Cercare il certo

 

593) Lu lettu é bona cosa,
si nun si dormi s'arriposa

E' sempre buono

 

594) Unni é lu lettu é lu rispettu

Dove si soggiorna si usano tutti i riguardi


595) Lettu, tavula e focu
nun ti dicinu levati di ddocu

Piacciono sempre

 

596) Lu lettu e lu focu
fannu addivintari l'omu dappocu

Letto e fuoco fan l'uomo dappoco

 

597) Cu' nun é letu d'iddu
nun é letu di nuddu

Chi non é lieto per sè, non
può esserlo per gli altri

 

598) Quannu li leti mancianu
li miseri cucinanu

Perchè qualcuno goda altri devono patire

 

599) Libertà e saluti cu' ha,
é riccu e nun lu sa

Chi ha libertà e salute è ricco e non lo sa


600) Cu' di libertà é privu
odia di essiri vivu


Chi di libertà é privo
ha in odio di essere vivo