LI  QUATTRU  NIPUTI

 

Quattru niputi ava ma nannu Federicu,
dui cchi granni ed unu un p cchi nicu.

E pi tutti li festi cumannati,
sempri un rigalu avanu, furtunati.

A lu cchi granni tuccava deci lire,
pi putri tutti li so' cosi fari.

A lu mizznu mezza paga sula,
cchioss nun sapa propriu chi fari.

A lu cchi nicu appena dd dui liri,
ca mischinu nun sapa socchi accattari.

E lu quartu? Ah! lassti stari!
vinti favi si vuscava dd mischina.

Pirch chidda era la scecca Giannettina,
so' gran dilettu tutta,
ca finu ca campu tali 'mmucca!