MATER DOLOROSA
         
(Sac.Calogero Salvo)

Sugnu fimmina di casa
di lu Peppi falignami,
la miseria e la fami
la canusciu cu la rasa
di sta genti puvireddra.

Nni la solita maiddra
s’impastava di matina
ddru pugniddru di farina
cu lu cori ca trimava,
ch’era picca e nun bastava.

Dů cavati o lasagneddri,
nni ddri poviri scudeddri,
era tutta la mangiata
pi la panza ch’č affamata!
Pi pitanza,quannu c’era,
quattru cavuli friuti
o burranii vuddruti
nni la vecchia ‘nsalatera.

Ca la carni s’a mangiava
sulu ‘u Dň di lu paisi
e ogni tantu lu burgisi.
Cu la pasta ‘un nn’aviva,
la virdura si cuciva
o dů favi si scallava
e po' ddrocu si firmava!

Nn’aiu vistu viddraneddri,
falignami e scarpareddri,
iurnatara e spicalora
piniari pi lu pani!
E cripari a la pirrera
cu li pedi e cu li mani
salinara e surfarara,
di matina a dari culu
cu lu picu e cu la pala!

A cumannu di patruna,
nn’acchianavanu scaluna
nni la panza di la terra
cu lu immu carricatu,
comu zaiunu a la guerra,
e di surfaru e di sali,
ricircatu minerali!

E murivanu ddra sutta
ogni tantu li criatura,
acchianava cu la gutta
lu scampatu a la svintura
di ddru tintu gran dimoniu
ca ci dicinu antimoniu!

A la sira o la matina,
cu lu sciallu o ‘nmantillina
po' vinivanu a sti pedi
chiddri poviri muglieri
a cuntarimi li peni
di lu cori tuttu spini.

Oh ddru sciallu o mantillina
quanti lacrimi ‘ntrusciava
di dd’armuzza ca suffriva
comu Cristu a la catina!

Li canusciu li malanni
di li picciuli e li ranni,
lu canusciu stu paisi
puvireddru e travagliatu
ogni iuornu di lu misi.

Lu prisenti e lu passatu
l’aiu tuttu ccŕ stampatu
nni la menti e nni lu cori
e ci pensu tutti l’uri!