attendere .... musica in esecuzione

Mi nni vaiu a la Merica e ti lassu

Mi nni vaiu a la Merica e ti lassu
mi nnni vaiu e ricordati di mia,
tanti pidati ca di tia m’arrassu
tanti funtani fannu l’uacchi mia,
si vua lu pignu lo cori ti lassu
l’arma un ti la lassu ca un n’é mia,
e quannu viagnu ti nne dari spassu
si un truavu ‘mpidimenta pi la via.