NICOLO' giuoca a lu "SPIRLICCHIU"

    

   (monumento alla "lippa" nel comune di Senago)


                                                                        
                                                                                                                             animazione

LU SPIRLICCHIU
     (Nicolò Falci)

Un vastuniaddu di lignu pizzutu
assìami a n’antru tanticchia cchiù luangu
a li carusi sirbìa pi jucari
a lu "SPIRLICCHIU", vaneddi vaneddi.

Lu lignu nicu aviva dù punti,
mentri lu luangu sirbiva pi mazza
e dava cuarpi a lu nicarìaddu
ca comu elica sinni partiva...

(P’immaginari com’era stu juàcu
at’a pinzari a lu musicanti
ca prima batti si sta surfiggiannu
e doppu pari ca caccia na musca)
...

E la vittoria si la guadagnava
cu cchiù luntanu mannava ddu lignu,
spirannu sulu ca nun acchiappassi
testi o uacchi o quarchi vitrina.

Ma a li carusi nun c’intirissava;
pi iddi era un divirtimiantu;
e si quarcunu arristava futtutu
nun era cosa ca li riguardava.

Lu pìazzu nicu pi jiri a vittoria
avì’a spirari ca chiddu cchiù luangu
forti cci dassi na bella appujata
ca lu mannassi luntanu luntanu. ...

(Si chiuju l’uàcchi ancora li viju
ddi picciliddi tutti cuntenti
currir’apprìassu ddu pìazzu di lignu
ca nun c’aviva custatu na lira.)...
....................................................

Forsi nun c’entra ..., ma oji mi pari
ca quarchedunu è comu ddu lignu
ca senza meriti vola luntanu
cu l’appuiata di quarchi putenti.

E’ tannu, allura, ca passa ‘n avanti
a tutti l’antri, c’arrestanu fermi:
ora pi iddu accumincia la festa:
nun ci fa nenti si chiancinu ‘n tanti.

Ad iddu ‘un duna fastidiu dda corda
-bellu cuddaru purtatu a lu cuaddu!-
vili signali c’a tutt’arricorda
ca ora è schiavu pi tutta la vita.