LE POESIE di  G. P.
 

LU FATTU DI DON 'NZOLU

      "A medici,cunfissuri ed avvucati, si dici la viritati"   (Proverbiu)

-  Baciu li mani, Dutturi!  

- Vi salutu...ch'avemu'?… 

- 'Na firita tegnu in culu...

- Calativi li càusi... via Don 'Nzulu,
  videmmu siddu pozzu darvi aiutu.
  Cappari!. Ccà l’arrizzu è distrudutu...
  chi ci trasì quarchi minchia di mulu?
  Parlati chiaru; semmu sulu a sulu,
  lu mèdicu è cunfissuri arrinisciutu. 

- Signuri miu: cadivu malamenti
  e scattiavu 'ncapu un tavulatu;
  ddà c’era un chiovu tantu sciutu 'nfori,
  e m’appizzau 'nculu, svinturatamenti...
  Eccu la storia mia in quattru palori;
  vidissi quantu sù disqraziatu?

- Sintiti ccà! Don 'Nzulu, iu parlu chiaru...
  stu dannu chi cci aviti... nun mi pari...
  chi un chiovu tantu lu putissi fari;
  iu ni dubitu forti, amicu caru:
  Haju n'unguentu, spiciali e raru
  pi sti firiti, ma si pò sbagliari,
  e s’ 'un è chiaga di ferru, pò arrivari
  a fari cancarena, e... addiu pagliaru!
   Perciò senza affruntarivi, parlati
  si fu minchia o chiovu, ed iu vi curu:
  siddu 'ngannati a mia, vui vi 'ngannati.

- La viritati è chista, e ci lu juru,
  comu chiovu fu chiovu, ma Vossia
  la curassi pi minchia e accussì sia. 

 

 

 

DI CHIATTU
 

Un matrimoniu chi fici parlari,
fu chiddu di Don Arfiu e Marassunta:
Iddu centusei chili appi a pisari;
Idda na bona sarda cu la junta.

- O chi la scaccia, o chi la fa accupari!...

Scecchi! Nun sannu ca travu di punta,
la fimmina di chiattu, e un rutunnu
arcu, ponnu sustèniri lu munnu.

  

LU CASU DI NINA

Se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto,
quanti mai, che invidia fanno ci farebbero pietà. (Metastasio).

 

  Nina, ch'è mantinuta e ben trattata
  da un mircanti di panni e musulina,
  'ntra un purtidduzzu si stava affacciata,
  guardannu la vanedda dà matina.

  Darreri d'idda, Peppi Stoccarata,
  garzu sò di scanterchiu, 'mpaparina,
  un parmu di minchia niura, arraddamata,
  ficcava ni lu culu a dda mischina.

  Passa n'amica sò; saluta e spija:
  Chi t'alliani? C'è cù pò pagari...
  dunacci spassu a la tò fantasia!

  Nina cci arrispunnì:

 - Lassami stari,
  ch'aju na minchia 'nculu, bedda mia,
  ca cridiri nun ti pò, nè figurari.