Cocilova

Mi dissi ma' cujìnu 'na jurnata:
"Facìammu a Cocilòva 'na caccìata!
Ca vìttiru pirnìci a nun finìri
e aspettanu cuntenti di murìri".

Cci arrispunnìu delusu cu' paroli:
"Nun haju lu pirmissu ca cci voli!
Si avissimu a 'ncuntrari certi sbirri
finissimu 'n'galera tra li sbarri".

"Chi minghia ti firrìa ni la to' testa,
mi cridi tantu sceccu o piru 'ngrèsta?
Si jàmmu cu lu callu di forùra
li sbirri hannu paura di' sudùra!".

Pigliata la scupetta e la buggiàcca
cci misi 'na burraccia china d'acqua,
sapìannu ca lu callu a Cocilòva
nun era comu 'u friscu di l'arcova.

"Mi pari di l'armata un gran surdatu
ca parti pi la guerra tuttu armatu.
Lu veru cacciaturi acqua nun vivi!",
mi dissi ma' cujìnu chinu di bili.

Partìammu ca lu suli era 'na bàdda
c'avìssi puri ammazzatu 'na cavadda.
E di la Navi a la prima acchianatèdda
girava a testa e l'ùacchi a pampinèdda.

Truvata 'na jittèna a mezza via
cci dissi a ma' cujìnu s'iddu vivìa.
Mi dissi ca di siti mancu avìa rràsti
e ca vivìa sulu 'mmìazzu a li pasti.

Mentr'iu vivìa mi talià cu affannu
dicìannu ca lu so' cani avìa un malannu,
vidìannu la so' lingua tutta di fori
ca pi parlari nunn'avìa paroli.

E mentri lu canuzzu arrifriscava
cci dissi a lu patruni ca taliàva:
"Vìviti l'acqua si nun vùa muriri
ca è longa l'acchianata pi finìri!

Ricorda ca lu nannu a Cocilòva
si fici 'na frittata cu tri ova:
e doppu tri minuti dda padèdda
friìva senza ùagliu e mancu stèdda!".

Allùra ma cujìnu scunsulatu
si fici 'na vivuta senza cchiù jàtu;
jurannu ca cacciari a Cocilova
è comu 'n'avvintura sempri nova,

unni lu suli pari avìrlu ‘mmani
e manca lu rispiru anchi a lu cani.
Pi forza li pirnici sunnu a visàzza
sicuri ca cacciàrli è impresa pazza!

Ma si lu cacciaturi è assai valenti
e sapi cumannari a ‘i propri istinti,
allùra a Cocilova va a cacciari
la patria di’ pirnici e tanti armari.