LA GUASTEDDA

 

Cci dissi la so' mamma a Cuncittina:
"Pripàrati a 'mpastari la farina!
Dumani si fisteggia San Martinu,
è l'ura d'assaggiari 'u primu vinu.

E comu è tradizioni di mill'anni
facìammu la guastedda di li nanni.
Scacciata fina fina, bianca e bedda,
la minti 'nsìami a l'ùagliu 'nta padèdda.

Friùta, e calla calla intra un piattu,
cci sparmi tantu meli liquifattu:
allura ni la stanza, quasi all'istanti,
si senti un gran profumu, inebrianti!

Pi tutti li parìanti, amici e nanni,
è l'ura di scurdàrisi l'affanni:
righìannu 'na cannata russa di vinu
gridammu onuri e gloria a San Martinu!".