LU TABUTU


Quannu murì ma nannu Federicu
iu era carusìaddu ancora nicu,
ma granni fu la pena pi dd’evèntu
lu cìalu ni livà ddù gran purtentu.

E vistu ca d’allùra avìa murutu
s’avìa a pinsari a fari lu tabùtu:
Peppi Marranca cci pinsà pu’ lignu
ma’ zi Dduvìcu dovìa farlu di zincu.

Ma vistu ch’era lu figliu e nun putìa
cci dissi a ‘u zì Sarìddu, ca vivìa:
"Và a la putìa, ca la porta è aperta,
piglia lu zincu e fa ‘na cosa svelta.

Dda trùavi socchi servi pi ‘u bisùagnu
cci sunnu li martèdda, chiova e stagnu.
Si pùa ti servi vinu pi la tò vucca
talìa ca c’è ‘na vutti intra la grutta".

Lu zì Sarìddu tuttu russu e pronti
partì pi la putìa ch’era di fronti.
Ashià la porta chiusa e ddù lucchettu
nun c’era vìarsu ca s’aprissi sveltu.

Cci dissi a ‘u zì Dduvìcu, tuttu nichiàtu:
"La porta è chiusa a chiavi, pari sardàtu!".
Cci arrispunnì Dduvicu, anchi a la svelta:
"Ti dissi ca la porta è sempri aperta!".

Sarìddu arripruvà di tutti i lati,
la porta nun s’aprìa, mancu a pidàti.
Parìa ca ddù lucchettu fussi fatatu
e un c’era vìarsu di giràrlu a latu.

Turnà lu zì Sarìddu a riclamari,
dicìannu ca vulìa già rinunziari:
ca si ‘u tabutu si duvìa cunsari
armènu avìa a finiri di babbiàri.

Lu zì Dduvicu già vistutu a luttu,
li scarpi a pizzu e arrizzittatu tuttu,
talià Sarìddu comu avìssi a diri:
"Si vidi ca si bùanu sulu a bivìri!".

Righì la manu destra versu ‘u lucchettu,
tirà un chiuvìddu ca parìa un merlettu:
e comu si n’incantu fussi arrivatu
la porta spalancà, pi ogni latu!