I-Comu successi ca mastru Ciliegia, falignami, truvò un pìazzu di lignu,             ca cianciva e ridiva comu un carusìaddu.

                                 

Mastru Ciliegia cu lu nasu russu
ni la putìa truvò un lignu stranu,
e pi fari 'nu pedi di gran lussu
si misi a lucidarlu, attrezzu 'mmanu.

Ma sintìannu 'na vuci cadì 'n terra
lu culu all'ariu, e cuminciò la guerra!

C'era 'na vota....
- Un re! - putissiru diri subbitu li ma’ carusìaddi ca lìagginu.

No, carusìaddi mia, sbagliàstivu. C'era 'na vota un pìazzu di lignu.

Nunn'era un lignu di valuri, ma un miserabbili pìazzu di lignu, di chiddi ca si mìntinu ni la stufa o ni la cucina p'addumari lu fuacu e calliari li stanzi d'invìarnu.

Nun sacciu comu successi, ma succesi ca un jùarnu ‘stu pìazzu di lignu capitò ni la putìa di un vìacchiu falignami, ca si chiamava Mastr'Antoniu, tutta la genti però lu chiamava mastru Ciliegia, pirchì la punta di lu so' nasu era sempri russa e lucìa comu 'na cirasa matura.

Appena mastru Ciliegia vitti ddu pìazzu di lignu, nun vi dicu comu fu cuntentu, e allisciànnusi li mani pi la cuntintizza, s’accuminciò a murmuriari a mezza vuci:

- 'Stu lignu mi capita giustu giustu: ni vùagliu fari 'na gamma di tavulinu.

Senza perdiri tìampu, pigliò l'asciuni taglienti pi cuminciari a livàricci la scorcia e a sgrussarlu, ma quannu stava calannu la prima asciata, arristò cu lu vrazzu a mezz'aria, pirchì 'ntisi comu un filu di vuci, ca dicìa quasi prigannu:

- Nun mi scattiari tantu forti!

Pinsati comu cci arristò ddu vicchiarìaddu di mastru Ciliegia!

Firriò l'ùacchi sdisulati 'ntùarnu a la stanza pì capiri d'unni putìa essiri nisciutu ddu filu di vuci, ma nun vitti nuddu! Taliò sutta lu bancuni, nuddu; taliò intra lu stipu ca stava sempri chiusu, nuddu; taliò ni lu catu di li scorci e di la sirratura, nuddu; grapì la porta di la putìa pi taliari ni la via, e nuddu! E allura?

- Capivu, va; - dissi ridìannu e grattannusi la parrucca, si vidi ca ssa vucidda mi l'ammintavu ju. Rimittìammuni a travagliari.

E ripigliatu 'mmani l'asciuni, lassò iri un violentissimu cùarpu 'ncapu ddu pìazzu di lignu.

- Ohi! Mi facisti mali! - gridò accuttufatu ddu filu di vuci di prima.

'Sta vota mastru Ciliegia arrestò comu un babbiuni, cu l'ùacchi fori di testa pi lu scantu, cu la vucca aperta e cu la lingua ca cci arrivava finu a lu varvarùazzu, comu 'na mascarazza di funtana. Appena potti parlari, accuminciò a diri trimannu e chicchiannu pi lu scantu:

- D’unni potti nesciri ‘sta vucidda chi dissi ohi?… Mi pari ca ccà nun c’è mancu ‘n’arma viva. Ca fussi ‘stu pìazzu di lignu ca s’imparò a chianciri e a lamintàrisi comu un carusìaddu? Nun cci pùazzu mancu cridiri. Stù p'azzu di lignu ccà è un pìazzu di lignu d'abbruciari, comu tutti l'àutri, e ca mintìannulu 'ncapu lu fuacu si putissi fari vùddiri 'na pignata di fasoli…E allura? Forsi ca ddaintra si cci ammucciò quarcunu? S'è accussì, peggiu pi iddu. Ora lu sistìamu pi li festi!

E senza perdiri tìampu, affirrò cu tutti du' li mani ddu poviru pìazzu di lignu e si misi a sbattirlu senza pietà contru li lati di la stanza.

Pùa si misi ad ascuntari, pi capiri si c'era quarchi vucidda ca si lamintassi. Aspittò du' minuti, e nenti; cincu minuti, e nenti; deci minuti e nenti!

- Capivu, va, - dissi quasi sfurzannusi d'arrìdiri e grattannusi la parrucca, - si vidi ca ssà vucidda ca dissi ohi, mi l'ammintavu ju! Rimittìammuni a travagliari. E vistu ca s'avìa pigliatu un forti scantu, pi farisi curaggiu si misi a canticchiari.

E mentri canticchiava, pusò l'ascia e pigliò 'mmanu 'na pialla, pi piallari e puliziari ddu pìazzu di lignu; ma mentri lu piallava avanti e 'nnarrìari, 'ntisi la solita vucidda ca ridìannu dicìa:

- Finìscila! Mi tiddichìi tuttu!

'Sta vota ddu poviru mastru Ciliegia cadì 'n terra comu allampatu. Quannu grapì l'ùacchi, si truvò assittatu cu lu culu 'nterra.

La so' facci parìa canciata, e midemma la punta di lu so' nasu, ca era quasi sempri russa, avìa addivintata azzola, pi lu granni scantu ca s'avìa pigliatu.