PINOCCHIU  PUPU  PARLANTI  
                  
Il Poema di  Carlo Lorenzini tradotto in lingua siciliana (2004)
                                          

Alla nipotina   SARA  piccola Fata, venuta alla luce insieme al mio Pinocchiu, Pupu Parlanti.
Con l'auspicio che crescendo e leggendo queste righe possa scoprire ed apprezzare l'antico idioma dei nonni.

                                                                        

 

       P  R E S E N T A Z I O N E   

     Riassuntu di tutta la storia

      Pinocchiu addiventa sceccu

       La bedda storia di Pinocchiu

       La ballata di Pinocchiu

 

 
INDICE DEL VOLUME


CAP 1
Comu successi ca mastru Ciliegia, falignami, truvň un pěazzu di lignu, ca cianciva e ridiva comu un carusěaddu.

CAP 2
Mastru Ciliegia rigala ddu pěazzu di lignu a lu so' amicu Geppettu, ca si lu piglia  pi fabbricarisi un pupu miravigliusu ca sapissi ballari, ca sapissi tirari di scherma e fari santi murtali.

CAP 3
Geppettu, turnatu a la so’ casa, accumincia subbitu a fabbricari un pupu e lu chiama Pinocchiu. Primi birbantati d'u pupu.

CAP 4
La storia di Pinocchiu e lu Griddu-parlanti, unni si vidi comu li carusi tinti s'annoianu a sčntirisi addrizzari di cu' ni sapi cchiossŕ d'iddi.

CAP 5
Pinocchiu havi fami, e cerca 'n ůavu pi farisi 'na frittata; ma 'ntra lu cchiů bellu, la frittata cci vola di la finestra.

CAP 6
Pinocchiu s'addrummisci cu li pìadi ni la bracera, e la matina doppu s'arriviglia cu li pìadi abbruciati.

CAP 7
Geppettu torna a la casa e cci duna la culazioni ca ddu mischinu s'avìa purtatu pi iddu.

CAP 8
Geppettu rifà li pìadi a Pinocchiu e vinni la so' giacca pi accattàricci l'Abbeccedariu.

CAP 9
Pinocchiu si vinni l'abbeccedariu pi jiri a vìdiri lu teatrinu di li pupi.

CAP 10
Li pupi ricanùscinu Pinocchiu comu so’ frati e cci fannu ‘na grannissima festa; ma ni lu cchiù bellu, nesci fori lu puparu Mangiafùacu, e Pinocchiu pi picca nun fa ‘na brutta fini.

CAP 11

Mangiafůacu starnatusci e pirduna a Pinocchiu, ca půa adddifčnni di la morti lu so’ amicu Arlecchinu.

CAP 12

Lu puparu Mangiafůacu rigala cincu muniti d'oru a Pinocchiu, pi purtarli a so' patri Geppettu: e Pinocchiu, inveci, si lassa cugliuniari di la Vurpi e di lu Gattu e si nni va 'nsiemi a iddi.

CAP 13
L'osteria di lu Gammaru russu.

CAP 14
Pinocchiu, pi nun avěru ascuntatu li boni cunsigli di lu Griddu-parlanti, 'ncontra l'assassini.

CAP 15
L’assassini assicůtanu Pinocchiu; e, doppu ca lu jiůncinu, l’appěanninu a ‘nu ramu di la Quercia granni.

CAP 16
La bedda Carusa cu li capiddi turchini fa pigliari lu pupu: lu minti a lěattu, e chiama tri měadici pi sapiri s’č vivu o můartu.

CAP 17
Pinocchiu mancia lu zuccaru, ma nun voli purgŕrisi: quannu perň vidi li becchini ca věannu pi purtarisěllu, allura si purga. Půa dici 'na farfanterěa e pi castigu cci crisci lu nasu.

CAP 18

Pinocchiu ritrova la Vurpi e lu Gattu, e va cu iddi a siminari li quattru muniti ni lu Campu di li Miraculi.

CAP 19
Pinocchiu č arrubbatu di li so' muniti d'oru e, pi castigu, si piglia quattru misi di prigiuni.

CAP 20
Libbratu di la prigiuni, si minti in viaggiu pi turnari a la casa di la Fata; ma pi la strata 'ncontra un serpenti orribbili, e půa resta 'ngagliatu ni la trappula.

CAP 21
Pinocchiu veni pigliatu d'un viddanu, ca lu custrinci a fari lu cani di guardia a un puddaru.

CAP 22
Pinocchiu scopri li latri e, pi ricumpenza d'essiri statu fideli, veni libbratu.

CAP 23
Pinocchiu chianci la morti di la Carusa cu li capěddi turchini: půa trova 'na Palumma ca lu porta ni la spiaggia di lu mari, e ddŕ si jetta ni l'acqua pi aiutari so' patri Geppettu.

CAP 24
Pinocchiu arriva all'isula di li Api industriusi e ritrova la so' Fata.

CAP 25
Pinocchiu prumitti a la Fata di essiri bůanu e di studiari, pirchě č stancu di fari lu pupu e voli divintari un bravu carusu.

CAP 26
Pinocchiu va cu li cumpagni di scola ni la spiaggia di lu mari, pi vědiri lu terribbili Piscicani.

CAP 27
Granni battaglia fra Pinocchiu e li so' cumpagni: unu d'iddi resta firutu, e Pinocchiu veni arristatu di li carrabbinera.

CAP 28
Pinocchiu curri lu periculu d'essiri frijůtu intra 'na padedda comu un pisci.

CAP 29
Ritorna ni la casa di la Fata, ca cci prumminti ca lu jůarnu doppu nun sarŕ cchiů un pupu, ma havi addiventari un carusu. Granni culazioni di cafč e latti pi festeggiari 'stu granni eventu.

CAP 30
Pinocchiu, inveci di divintari carusu, parti a l'ammucciuni cu lu so' amicu Lucignulu pi lu paisi di li Balocchi.

CAP 31
Doppu cincu misi di cuccagna, Pinocchiu, cu so' granni meraviglia, senti ca cci spunta un biaddu paru di gricchi asinini e diventa u sciccuzzu, cu la cuda e tuttu.

CAP 32
A Pinocchiu cci criscinu li gricchi di sceccu, e půa diventa u' sciccuzzu veru e accumincia a ragliari.

CAP 33
Diventa un veru sciccuzzu, veni vinnutu, e l’accatta lu diretturi di ‘na cumpagnia di pagliacci pi ‘nsignaricci a ballari e santari li circuna; ma ‘na sira s’azzoppa e allura l’accatta ‘n’ŕutru, pi fari cu la so’ peddi un tammuru.

CAP 34
Pinocchiu, jittatu ni lu mari, č manciatu di li pisci e ritorna a essiri pupu comu prima; ma mentri nata pi sarvŕrisi, č manciatu di lu terribbili Pisci-cani.

CAP 35
Pinocchiu ritrova ni lu cůarpu di lu Pisci-cani … Cu ritrova? Liggiti 'stu capitulu e lu sapiti.

CAP 36
Finarmenti Pinocchiu finisci d'essiri un pupu e diventa un carusu.