XXXIV - Pinocchiu, jittatu ni lu mari, è manciatu di li pisci e ritorna a essiri pupu comu prima; ma mentri nata pi sarvàrisi, è manciatu di lu terribbili Pisci-cani.

Di tanti piscitìaddi veni spurpatu
ca di lu sceccu avìanu tanta fami;
scappannu ni lu mari veni manciatu
d'un pisci ca si chiama Pisci-cani!

Si trova ni la panza 'nfunnu 'nfunnu
a chiacchiariari cu lu saggiu Tunnu.

Doppu cinquanta minuti ca lu sciccuzzu era sutt'acqua, lu cumpraturi dissi, discurrìannu intra d'iddu:

- A 'stura lu ma' poviru sciccuzzu zoppu appi ad affucari. Ritràmmulu fori, e facìammu cu la so' peddi 'stu tammuru.

E accuminciò a trari la corda, cu ccu l'avìa attaccatu pi la gamma: e tira, tira, tira, a la fini vitti cumpariri a livìaddu d'acqua…. Induvinati? Inveci di lu sciccuzzu mùartu, vitti cumparire a livìaddu d'acqua un pupu vivu ca s'aggitava comu 'n ancìdda.

Vidìannu ddu pupu di lignu, ddu mischinu d'omu cridì di sunnari e ristò ddà ammartucutu, a vucca aperta e cu l'ùacchi fori di la testa.

Quannu si fu ripigliatu di lu so' primu stupuri, dissi chiancìannu e chicchiannu:

- E lu sciccuzzu ca jittavu ni lu mari unni è?

- Ddu sciccuzzu sugnu ju! - rispunnì lu pupu, ridìannu.

- Tu?

- Ju.

- Ah! birbanti! Forsi pritìanni di burlàriti di mia?

- Burlàrimi di vu'? Pi nenti, caru patruni: ju vi parlu seriamenti.

- Ma comu mai, tu ca antura èratu u' sciccuzzu, ora, stannu nill'acqua addivintasti un pupu di lignu?…

- Forsi è effettu di l'acqua di mari. Lu mari ni fa di 'sti scherzi.

- Attentu, pupu, attentu!… Nun cridiri di divèrtiriti a li ma' spaddi. Attentu a tìa, si mi scappa la pacìanzia.

- Allura, patruni, vuliti sapiri tutta la vera storia? Sciuglitimi 'sta gamma e vi la cuntu.

Ddu bonu pasticciuni di cumpraturi, curiusu di canusciri la vera storia, cci sciuglì subbitu lu gruppu di la corda, ca lu tiniva attaccatu: e allura Pinocchiu, truvannusi libberu comu un passaru nill'aria accuminciò a diricci accussì:

- Duviti sapiri allura ca ju era un pupu di lignu comu sugnu oji: e stavu quasi quasi divintannu un carusu, comu ni 'stu munnu cci nni sunnu tanti: sulu ca pi la picca voglia di studiari e pi ascuntari li cumpagni tinti, scappavu di casa… e u' beddu jùarnu, arrivigliànnumi, mi truvai cangiatu intra u' sceccu cu tantu di gricchi… e cu tantu di cuda!… Chi vrigogna fu pi mia!… 'Na vrigogna, caru patruni, ca Sant'Antoniu binidittu nun la facissi pruvari mancu a vu'! Fuvu purtatu pi essiri vinnutu a lu mircatu di li scecchi, e fuvu accattatu di lu Diretturi di 'na cumpagnia equestri, ca si misi 'n testa di fari di mia un gran ballerinu e un gran santaturi di cerchi; ma 'na sira duranti lu spettaculu, fici ni lu teatru 'na brutta caduta, e ristavu zoppu di tutti e du' li gammi. Allura lu diretturi nun sapìannu chi fari d'u sceccu zoppu, mi mannò a vinniri, e vu' m'accattàstivu!

- Purtroppu! E ti pagavu vinti sordi. E ora cu mi li duna li ma' poviri vinti sordi?

- E pirchì m'accattàstivu? Vu' m'accattàstivu pi fari cu la ma' peddi un tammuru!… un tammuru!…

- Purtroppu!… E ora unni trùavu n'àutra peddi?

- Nun vi disprati, patruni. Di sciccarìaddi ci nn'è tanti, ni 'stu munnu!

- Dìcimi, monellu impertinenti: e la to' storia finisci ccà?

- No, - rispunnì lu pupu, - cci sunnu n'àutri du' paroli, e pùa finisci. Doppu ca m'accattàstivu, mi purtàstivu ni 'stu pùastu p'ammazzàrimi: ma pùa, cidìannu a un sintimìantu pietusu d'umanità, prifirìstivu attaccàrimi 'na rocca a lu cùaddu e jittàrimi 'nfunnu a lu mari. 'Stu sintimìantu di dilicatizza v'onura tantissimu, e ju vi nn'aviri eterna ricanuscenza. Tra l'àutru, caru patruni, 'sta vota facistivu li cunti senza la Fata…

- E chi è 'sta Fata?

- E' la ma' mamma, ca assumiglia a tutti ddi bùani mammi, ca vùannu un gran beni a li so' carusi e nun li pìardinu d'ùacchiu, e l'assistinu amurusamenti intra ogni disgrazia, anchi quanni 'sti carusi , pi li so' scappateddi e pi li so' tinti cumportamenti, miritassiru d'essiri abbannunati e lassati a la so' vintura. Dicìa, allura, ca la bona Fata, appena mi vitti in periculu d'affucari, mannò subbitu 'ntùarnu a mia un nùmmaru infinitu di pisci, ca cridìannumi veramenti un sciccuzzu bellu e mùartu, accuminciaru a mangiàrimi! E chi vuccati ca facìanu! Nun avissi mai cridutu ca li pisci sunnu cchiù guluti anchi di li carusi! Cu mi manciò li gricchi, cu mi manciò lu mussu, cu lu cùaddu e la grigna, cu la peddi di li grampi, cu la pelliccia di la schina… e tra l'àutri, ci fu un pisciuzzu accusì garbatu, ca si dignò persinu di mangiarimi la cuda.

- D'ora in avanti, - dissi lu cumpraturi disgustatu, - fazzu juramìantu di nun assaggiari cchiù carni di pisci. Mi dispiacissi troppu di gràpiri 'na triglia o un nasellu frijutu e di truvàricci ddaintra 'na cuda di sceccu!

- Ju la pìansu comu a vu', - rispunnì lu pupu, ridìannu. - Avìti ancora a sapiri ca quannu li pisci finìaru di mangiarisi tutta dda scorcia asinina, ca mi cupriva di la testa a li pìadi, arrivaru, - comu è naturali, all'ùassu… o pi mìagliu diri, arrivaru a lu lignu, pirchì, comu viditi, ju sugnu fattu di lignu durissimu. Ma doppu ca dìattiru li primi muzzicuna, ddi pisci gulusuna s'addunaru subbitu ca lu lignu nunn'era carni pi li so' dìanti, e disgustati di 'stu cibbu indiggestu si nni jìaru cu di ccà cu di ddà, senza vuntàrisi mancu a dirimi grazii… Eccu ca vi cuntavu comu vu', tirannu la corda, truvàstivu un pupu vivu, inveci d'un sciccuzzu mùartu.

- La to' storia mi fa sulu ridiri, - gridò lu cumpraturi imbestialutu. - Ju sacciu ca spinnivu vinti sordi p'accattàriti, e rivùagliu li ma' quattrini. Lu sa' chi fazzu? Ti pùartu arrìari a lu mircatu, e ti vinnu a pisu di lignu staggiunatu p'addumari lu fùacu ni lu caminettu.

- Rivinnìtimi: ju sugnu cuntenti, - dissi Pinocchiu.

Ma mentri dicìa accussì, fici un beddu santu e si lanciò 'mmìazzu a l'acqua. E natannu allegramenti e alluntanannusi di la spiaggia, gridava a lu poviru cumpraturi:

- Addiu, patruni; si aviti bisùagnu di 'na peddi pi fari un tammuru, ricurdativi di mia.

E pùa ridiva e continuava a natari: e doppu tanticchia, girannusi 'nnarrìari, urlava cchiù forti:

- Addiu, patruni: si aviti bisùagnu di tanticchia di lignu staggiunatu, p'addumari lu caminettu, ricurdativi di mia.

Fattu sta ca intra un mumentu s'avìa già alluntanatu, ca nun si vidiva quasi cchiù: o mìagliu, si vidiva sulamenti 'ncapu la superfici di lu mari un puntiddu nìuru, ca di tantu in tantu trava fori di l'acqua li gammi e faciva caprioli e santi, comu un delfinu tuttu allegru.

Intantu ca Pinocchiu natava a la ventura, vitti 'mmìazzu a lu mari u' scogliu ca pariva di marmaru biancu: e 'ncapu a lu scogliu, 'na bedda Crapetta ca belava amurusamenti e cci faciva signu d'avvicinarisi. La cosa cchiù strana era chista: ca la lana di la bella Crapetta, inveci d'essiri bianca, o nìura, o mista di li du' culura, comu chidda di l'àutri crapi, era inveci turchina, ma d'un culuri turchinu lucenti, ca ricurdava tantissimu li capiddi di la bedda Bammina.

Vi lassu pinzari si lu cori di lu poviru pupu cuminciò a battiri cchiù forti! Radduppiannu di forza e d'energia, si misi a natari versu lu scogliu biancu: ed era già a mezza strata, quannu eccu ca nesci fori di l'acqua e cci 'va a lu 'ncùantru 'na terribbili testa di mostru marinu, cu la vucca sbarracata, comu 'na vuraggini, e tri fili di dìanti c'avissiru fattu scantu sulu a vìdirli pitturati.

E sapiti cu era ddu mostru marinu?

Ddu mostru marinu era né cchiù né menu ca ddu gigantescu Pisci-cani, ricurdatu cchiù voti ni 'sta storia, e ca pi li so' straggi e pi la so' insaziabbili vuracità, viniva suprannominatu "l'Attila di li pisci e di li piscatura".

Immagginativi lu scantu di lu poviru Pinocchiu a la vista di lu mostru. Circò di scansarlu, di canciari strata: tintò di scappari: ma dda enormi vucca aperta cci viniva sempri 'ncùantru cu la velocità d'un fulmini.

- Allibèrtati, Pinocchiu, pi carità, - gridava belannu la bedda Capretta.

E Pinocchiu natava disperatamenti cu li vrazza, cu lu pìattu, cu li gammi e cu li pìadi.

- Curri, Pinocchiu, pirchì lu mostru s'abbicina!

E Pinocchiu, raccuglìannu tutti li so' forzi, radduppiava l'azioni di la cursa.

- Attentu, Pinocchiu!… lu mostru ti jungi!… Ecculu!… Ecculu! Allibèrtati pi carità, o si' pirdutu!…

E pinocchiu a natari cchiù lestu ca mai, e via, e via, e via, comu putissi jiri 'na badda di scupetta. E già era vicinu a lu scogliu, e già la Crapetta, pinnuliannu 'ncapu lu mari, cci dava li so' grampuzzi davanti pi aiutarlu a nesciri di l'acqua!

Ma ormai era tardu! Lu mostru l'avìa junciutu: lu mostru tirannu ciatu versu d'iddu, si vippi lu poviru pupu, comu avissi vivutu 'n ùavu di gaddina: e l'agghiuttì cu tanta viulenza e cu tanta avidità, ca Pinochiu, cadìannu intra lu cùarpu di lu Pisci-cani, sbattì accussì forti ca ristò tramurtutu pi un quartu d'ura.

Quannu si ripigliò di ddu svinimìantu, nun sapiva spiegàrisi, mancu iddu, unni fussi. Intùarnu a iddu c'era in ogni parti un granni scuru: ma u' scuru accussì nìuru e funnutu, ca cci pariva d'aviri trasutu cu la testa intra un calamaiu chinu d'inchiostru. Stetti ad ascuntari e nun 'ntisi mancu un rumuri: sulu di tantu in tantu sintiva sbatturi contru la facci granni vintuliati. All'iniziu nun cci arrinisciva di capiri d'unni niscissi ddu vìantu: ma pùa capì ca nisciva di li purmuna di lu mostru. Pirchì bisogna sapiri ca lu Pisci-cani suffriva tantissimu d'asma, e quannu rispirava, pariva propriu ca ciussassi la tramuntana. Pinocchiu, all'iniziu, circò di farisi tanticchia di curaggiu: ma pùa quannu appi la prova e la riprova di truvarisi 'nchiusu ni lu cùarpu di lu mostru marinu allura accuminciò a chianciri e a strillari: e chiancìannu diciva:

- Aiutu! Aiutu! Oh poviru mia! Nun c'è nuddu ca mi veni a sarvari?

- Cu vùa ca ti sarva, disgraziatu?… - dissi ni ddu scuru 'na vuciazza di chitarra stunata.

- Cu è ca parla accussì? - dumannò Pinocchiu, sintìannusi gilari di lu scantu.

- Ju sugnu! Sugnu lu poviru Tunnu, manciatu di lu Pisci-cani 'nsìami a tia. E tu chi pisci si'?

- Ju nun haiu nenti a chi vidiri cu li pisci. Ju sugnu un pupu.

- E allura si nun si' un pisci, pirchì ti facisti 'nghiùttiri di lu mostru?

- Nun fuvu ju a fàrimi 'ngiùttiri: fu iddu ca m'inghiuttì! E ora chi avìammu a fari ccà a lu scuru?

- Rassegnati e aspetta ca lu Pisci-cani ni diggirisci a tutti du'!…

- Ma ju nun vùagliu essiri diggirutu! - gridò Pinocchiu, ricuminciannu a chianciri.

- Mancu ju vulissi essiri diggirutu, - dissi lu Tunnu, - ma ju sugnu abbastanza filosofu e mi cunsùalu pinsannu ca, quannu si nasci Tunni, c'è cchiù dignità a muriri sutt'acqua ca sutt'ùagliu!…

- Stupidaggini! - gridò Pinochiu.

- La mia è n'opinioni, - dissi lu Tunnu, - e l'opinioni, comu dicinu li Tunni politici, vannu rispittati!

- 'Nsùmma… ju vùagliu jirimìnni di ccà… ju vùagliu scappari…

- Scappa, si t'arrinesci!…

- E' tantu grùassu 'stu Pisci-cani ca n'inghiuttì? - dumannò lu pupu.

- Figurati ca lu so' cùarpu è cchiù lùangu d'un chilometru, senza cuntari la cuda.

Intantu ca facivanu 'sta conversazioni a lu scuru, cci parsi a Pinocchiu di vidiri luntanu luntanu 'na speci di chiaruri.

- Chi po' essiri ddu lumicinu luntanu luntanu? - dissi Pinocchiu.

- Forsi è quarchi nùastru cumpagnu di sventura, c'aspetta comu nuàutri lu mumentu d'essiri diggirutu!

- Vùagliu jiri a truvarlu. Nun si putissi dari lu casu ca fussi quarchi vìacchiu pisci capaci d'insignàrimi la strata pi scappari?

- Ju ti 'l'auguru di cori, caru pupu.

- Addiu, Tunnu.

- Addiu, pupu; e bona furtuna.

- Unni ni vidìammu?…

- Cu lu sapi?… è mìagliu nun pinzaricci!