V -     Pinocchiu havi fami, e cerca 'n ùavu pi farisi 'na frittata; ma 'ntra lu cchiù bellu, la        frittata cci vola di la finestra.
                                      

Cala la notti e la fami avanza;
Pinocchiu a la ricerca di quarcosa
ca putìssi carmari fami e panza,
tunnu e biancu lu vidi dd'ùavu in posa.

Quannu lu sbatti ni lu taganìaddu
saluta e vola un puddicinu bìaddu.

Intantu 'ncuminciò a farisi notti, e Pinocchiu, ricurdannusi ca nun avìa manciatu nenti, 'ntisi 'na speci di spasimu a lu stomacu, c'assumigliava a lu pitittu.

Ma ni li carusi lu pitittu camina viloci; e infatti doppu quarchi minutu lu pitittu addintò fami, e la fami, vulìannu o nun vulìannu, addivintò fami di lupi, 'na fami di nun pùtirisi suppurtari.

Ddu mischinu di Pinocchiu currì subbitu versu la cucina, unni c'era 'na pignata ca vuddìva e cercò di scrupicchiarla, pi vìdiri chi c'era ddaìntra, ma la pignata era addisignata ni lu muru. Pinsati comu cci arristò. Lu so' nasu, ca era già lùangu, cci addintò cchiù lùangu ancora di quattri jidita.

Allura si misi a curriri pi tutta la stanza e a scaliari tutti li casciùna e li stipa a la ricerca di tanticchia di pani, macari pani siccu, armenu 'na crusta, 'n'ùassu lassatu di lu cani, tanticchia di pulenta ammuffuta, 'na lisca di pisci, 'n'ùassu di cirasa, quarchi cosa 'nsumma ca si putissi masticari. Ma nenti truvò, propriu nenti, nenti di nenti.

E intantu la fami crisciva, e crisciva sempri cchiù: e a ddu mischinu di Pinocchiu nun cci arristava ca fari granni ciatuna: e faciva ciatuna accussì lùanghi, ca quarchi vota la vucca cci arrivava finu a l'oricchi. E doppu un ciatuni, sputazzava, e sintìa ca lu stomacu vulìa quasi abbunnanarlu pi sempri.

Allura chiancìannu e dispizziànnusi, diciva:

- Lu Griddu-parlanti avìa raggiuni. Fici mali ad arrabbiàrimi cu 'ma patri e fùiri di casa… Si 'ma patri fussi ccà, ora nun mi truvassi a muriri di ciatuna! Oh chi brutta malatìa ca è la fami!

All'improvvisu cci parsi di vìdiri 'ncapu lu munsìaddu di la munnizza quarchi cosa di tunnu e biancu, ca putìa assimigliari a 'n'ùavu di gaddina. Fici un gran santu e si cci jittò a pisci. Era veramenti 'n'ùavu.

Nunn'è pussibbili cuntàrivi l'alligrizza di lu pupu: vi la putiti sulu immagginari. Pinsannu ca fussi un sùagnu, si firriava 'st'ùavu tra li mani, lu tuccava e lu vasava, e vasannulu dicìa:

- E ora comu si po' còciri? Ni fazzu 'na frittata?… No, forsi è mìagliu còcirlu intra un piattu!.. O nun vinissi cchiù sapuritu si lu friìssi ni la padedda? E si inveci lu cucissi comu ùavu di vìviri? No, la cosa cchiù viloci è di còcirlu intra un piattu o intra un taganìaddu: nun vìdu l'ura di mangiarimìllu! Dittu e fattu, misi un taganìaddu 'ncapu 'na bracera china di braci addrumati: misi ni lu taganìaddu tantìcchia d'acqua inveci di ùagliu o burru: e quannu l'acqua accuminciò a fumuliari, tac!.. grapì la scorcia di l'ùavu, e fici la mossa di calarlu dintra lu tagamìaddu.

Ma inveci di l'ùavu, scappò fori un puddicinu tuttu allegru e cumplimintusu, ca facìannu 'na riverenza, dissi:

- Tanti grazii, signor Pinocchiu, ca mi risparmiasti la fatica di rumpiri l'ùavu! Arrivederci, statti beni e tanti saluti a la casa!

Dittu chissu allargò l'ali e, 'nfilata la finestra ch'era aperta, vulò sparìannu a la vista.

Ddu mischinu di pupu arristò comu 'ncantatu, cu l'ùacchi fissi, cu la vucca aperta e cu la scorcia di l'ùavu 'mmani. Quannu s'arripigliò di lu sbiguttimentu, accuminciò a chianciri, a gridari, a sbattiri li pìadi 'nterra, pi la dispirazioni, e chiancìannu dicìa:

- Avìa raggiuni lu Griddu-parlanti! Si nun avìssi fuiutu di la casa e si ma' patri fussi ccà, ora nun mi truvavu a muriri di fami! Oh! Chi ladia malatìa ca è la fami!

E vistu ca lu stomacu continuava a murmriàrisi sempri cchiù, e nun sapìa comu fari pi carmarlu, pinsò di nesciri di casa e iri a lu paisìaddu vicinu, cu la spranza di truvari quarchi pirsuna caritatevuli ca cci facissi la limosina di tanticchia di pani.