XXIII - Pinocchiu chianci la morti di la Carusa cu li capìddi turchini: pùa trova 'na Palumma ca lu porta ni la spiaggia di lu mari, e ddà si jetta ni l'acqua pi aiutari so' patri Geppettu.

E curri cchiù veloci di lu vìantu
ma la Fata è già morta di duluri;
cu la Palumma vola 'n cìalu antu
lu posa ni la spiaggia cu trimuri.

Geppettu vidi ca cummatti l'unna,
si jetta a pisci ma mischinu affunna.

Appena Pinocchiu nun 'ntisi cchiù lu pisu assà duru e umilianti di ddu cuddaru 'ntùarnu a lu cùaddu, si misi a scappari pi li campi, senza firmàrisi mancu un minutu, finu ca nun fu arrivatu a la strata principali, ca l'avìa a purtari ni la Casina di la Fata.

Arrivatu a la strata principali, si girò a taliari ni la chianura cchiù sutta, e vitti benissimu a ùacchiu nudu lu vùascu, unni disgraziatamenti avìa 'ncuntratu la Vurpi e lu Gattu: vitti, 'mmìazzu a l'arbuli, anta anta la cima di dda Quercia granni, unni avìa statu appinnutu a pinnuliari pi lu cùaddu: ma talìa di ccà, talìa di ddà, nun cci arriniscì di vidiri la casa nica di dda bedda Carusa cu li capìddi turchini.

Allura appi 'na specie di presentimentu ladiu e accuminciò a curriri cu tutta la forza ca ancora cci arristava ni li gammi, finu ca doppu quarchi minutu si truvò ni lu campu, unni 'na vota c'era la Casina bianca. Ma la Casina bianca nun c'era cchiù. C'era, inveci, 'na balatedda di màrmaru unni si liggivanu cu caratteri stampati 'sti paroli dulurusi:

CCA' SI TROVA

LA CARUSA CU LI CAPIDDI TURCHINI MORTA DI DULURI PI ESSERI STATA ABBANNUNATA DI LU SO' FRATUZZU PINOCCHIU

Comu cci arristassi lu pupu, quannu arriniscì a mintiri 'nsìami ddi paroli, lu lassu immagginari a vuàutri. Si jittò 'nterra e cuprì cu milli vasati ddu màrmaru di morti, e accuminciò a chianciri forti forti. Chiancì tutta la notti, e la matina doppu, appena spuntò lu jùarnu, chianciva sempri, anchi si ni l'ùacchi nun avìa cchiù lagrimi: e li so' grida e li so' lamìanti eranu accussì strazianti e acuti, ca tutti li muntagni ca c'eranu 'ntùnnu ni ripitivanu l'ecu.

E chiancìannu diciva:

- O Fatina mia, pirchì muristi?… pirchì, inveci di tìa, nun murivu ju, ca sugnu tantu tintu, mentri tu èratu tantu bona?… E lu ma' patri, unni è ora? O Fatina mia, dìcimi unni pùazzu truvarlu, ca vùagliu stari sempri cu iddu, e nun lassarlu cchiù! Cchiù! Cchiù!… O Fatina mia, dìcimi ca nun è veru ca muristi!… Si veramenti mi vùa beni… si vùa beni a lu to' fratuzzu, arrinnivìsci.. ritorna viva comu prima!.. Nun ti dispiaci a vìdirimi sulu e abbannunatu di tutti? Siddu arrivanu l'assassini m'attaccanu arrìari a lu ramu di l'arbulu… e allura mùaru pi sempri. Chi vùa ca fazzu ccà, sulu ni 'stu munnu? Ora ca persi a tìa e a ma' patri, cu mi duna di manciari? Unni vaiu a dormiri la notti? Cu mi fa la giacchitedda nova? Oh! Mìagliu fussi, cìantu voti mìagliu, ca murissi midemma ju! Sì, vùagliu muriri! Ih! Ih! Ih!…

E mentri si disprava ni 'stu modu, fici l'attu di vùlirisi trari li capìddi: ma li so' capiddi, ca eranu di lignu, nun appi mancu lu piaciri di 'mpilàricci ddaintra li jita. 'Ni ddu mumentu passò all'ariu 'na grossa Palumma, ca firmannusi, cu l'ali apìarti, cci gridò dall'ariu:

- Dìcimi, carusu, chi fa' ddassutta?

- Nun lu vidi? Chianciu! - dissi Pinocchiu righìannu la testa versu dda vuci e strufinànnusi l'ùacchi cu la manica di la giacchitedda.

- Dìcimi, - cci arrispunnì la Palumma - nun canusci pi casu fra li to' cumpagni, un pupu, ca havi comu nnomu Pinocchiu?

- Pinocchiu? Dicisti Pinocchiu? - rripitì lu pupu santannu subbitu a l'addritta. - Pinocchiu sugni ju!

La Palumma, a 'sta risposta, si calò velocementi e vinni a pusàrisi 'nterra. Era cchiù grossa d'un pipìu.

- Canusci allura anchi Geppettu? - addumannò a lu pupu.

- Si lu canusciu? E' lu ma' poviru patri! Forsi ti parlò di mìa? Mi pùarti nn'iddu? Ma è sempri vivu? Rispùnnimi pi carità: è sempri vivu?

- Lu lassavu tri jorna nn'arrìari ni la spiaggia di lu mari.

- Chi faviva?

- Si fabbricava 'na varchicedda nica pi attravirsari l'Oceanu. Ddu mischinu havi cchiossà di quattru misi ca firrìa pi lu munnu a la to' ricerca: e nun avìannu pututu trùvariti, ora si misi 'ntesta di circàriti ni li paìsa luntani di lu nùavu munnu.

- Quantu c'è di ccà a la spiaggia? - dumannò Pinocchiu cu ansia affannusa.

- Cchiù di milli chilometri.

- Milli chilometri? O Palumma mìa, chi bedda cosa si putissi aviri l'ali!..

- Si vùa viniri, ti cci pùartu ju.

- Comu?

- A cavaddu di li ma' spaddi. Pisi assà?..

- Pisu? Pi nenti! Sugnu lìaggiu coma 'na foglia.

E senza aùtri paroli, Pinocchiu santò 'n gruppa a la Palumma e misa 'na gamma di ccà e una di ddà, comu fannu li cavaddirizzi, gridò tuttu cuntentu: - Galoppa, galoppa, cavadduzzu, ca vùagliu arrivari lestu!..

La Palumma pigliò la vulata e intra picca secunni arrivò a vulari accussì antu, ca tuccava quasi li nìavuli. Jiuntu a dd'antizza straordinaria, lu pupu appi la curiosità di girarisi a taliari sutta: e fu pigliatu di tantu scantu e da certi giramìanti di testa ca, pi evitari lu periculu di cadiri sutta, s'aggrampò, strittu strittu, a lu cùaddu di la so' pinnuta cavarcatura.

Vularu tuttu lu jùarnu. Quannu si fici sira, la Palumma cci dissi:

- Haiu tanta siti!

- E ju tanta fami! - rispunnì Pinocchiu.

- Firmàmmuni 'ni 'stu palummaru quarchi minutu; e doppu ni rimintìammu in viaggiu, pi essiri dumani matina versu l'alba 'n capu la spiaggia di lu mari.

Trasìaru intra un palummaru desertu, unni c'era sulu un vacìli chinu d'acqua e un panaru chinu d'erba veccia. Lu pupu, ni la so' vita, nun avìa mai pututu suppurtari li vecci: a sèntiri iddu, cci davanu la nausea, cci facivanu girari lu stumacu: ma dda sira ni mangiò a crepapanza, e quannu li finì quasi tutti, girannusi versu la Palumma cci dissi:

- Nun avissi mai cridutu ca li vecci fussiru accussì buani!

- Bisogna cunvìncirisi, carusu mìu, - cci arrispunnì la Palumma, - ca quannu c'è la fami pi daveru e nun c'è àutru di manciari, puru li vecci addiventanu eccellenti! La fami nun havi né capricci né gulusità!

Doppu ca manciaru velocementi, si rimisiru in viaggiu, e via! La matina doppu arrivaru a la spiaggia di lu mari. La Palumma scinnì 'nterra Pinocchiu, e nun vulìannu mancu lu fastidiu di sèntirisi ringraziari pi aviri fattu 'na bona azioni, ripigliò subbitu lu vùalu e sparì.

La spiaggia era china di genti ca urlava e faciva gesti talìannu lu mari.

- Chi successi? Dumannò Pinocchiu a 'na vicchiarèdda.

- Successi ca un poviru patri, avìannu pirdutu lu figliu, vonsi tràsiri intra 'na varchicedda pi jìrilu a circari 'nfunnu a lu mari; ma lu mari oi è tantu tintu e la varchicedda sta p'affunnari sutta l'acqua…

- Unni è la varchicedda?

- E' ddà, dritta versu lu ma' jitu, - dissi la vecchia, facìannu signu a 'na varchicedda ca, taliàta a dda distanza, pariva comu 'na scorcia di nuci cu ddaìntra 'n'omu pìcciulu pìcciulu.

Pinocchiu taliò versu dda parti, e doppu aviri taliatu attentamenti, jittò 'n'urlu acutissimu gridannu:

- E' ma' patri! E' ma' patri!

Intantu dda varchicedda, sbattuta di l'unni furiusi, ora spriva fra grùassi cavadduna, ora turnava a galleggiari: e Pinocchiu drittu 'ncapu la punta d'u scogliu antu nun finiva cchiù di chiamari so' patri pi nnomu e fàricci tanti signali cu li mani, cu la punta di lu nasu e puru cu la birritta c'avìa 'ntesta.

E pariva ca Geppettu, anchi si era tantu luntanu di la spiaggia, canuscissi lu figliu, pirchì si livò la birritta puru iddu e lu salutò e, cu li gesti, cci fici capiri c'avissi turnatu vulentìari nnarrìari, ma lu mari era accussì grùassu, ca cc'impediva di usari lu remu e di pùtirisi avvicinari a la terra.

Tutt'a 'na vota, vinni 'na terribbili unnata, e la varca sprì. Aspittaru ca la varca turnassi a galla: ma la varca nun si vitti cchiù turnari.

- Mischinu! - dissiru allura li piscatura, ca eranu 'nsìami 'ncapu la spiaggia: e dicìannu suttavuci 'na prighera accuminciaru a jirisìnni a la casa.

All'improvvisu 'ntisiru 'n'urlu dispratu, e, girannusi ‘nnarrìari, vittiru un carusìaddu ca, di 'ncapu a lu scogliu, si jittava a mari gridannu:

- Vùagliu sarvari ma' patri!

Pinocchiu, ca era tuttu di lignu, galleggiava facilmenti e natava comu un pisci. Ora si vidiva spriri sutta l'acqua, purtatu di la forza di l'unni, ora cumpariva fori cu 'na gamma o c'un vrazzu, a grannissima distanza di la terra. A la fini lu pìarsiru di vista e nun lu vittiru cchiù.

- Poviru carusu! - dissiru allura li piscatura, ca eranu 'nsìami 'ncapu la spiaggia: e dicìannu a vuci vascia 'na prighera si ni turnaru a la casa.