II -       Mastru Ciliegia rigala ddu pìazzu di lignu a lu so' amicu Geppettu, ca si lu          piglia  pi fabbricarisi un pupu miravigliusu ca sapissi ballari, ca sapissi tirari di             scherma e fari santi murtali.

                                    

Mastru Geppettu c'arrivava a nigliu
ddu lignu cci addumanna a lu so' amicu;
pi fari un pupu quasi fussi un figliu
e girari lu munnu, nùavu e anticu.

Ddà strana vuci li fa quasi azzuffari
e li parrucchi all'ariu fannu vulari.

Ni ddu mumento quarcunu tuppiò a la porta.

- Trasiti, dissi lu falignami, ca mancu avìa la forza di mittirisi a l'addritta.

Ni la putìa trasì un vicchiarìaddu tuttu pipi, ca si chiamava Geppettu; ma li carusi di lu quartìari, quannu lu vulivanu fari arraggiari, pi 'nciuria lu chiamavanu Polendina, pirchì purtava 'na parrucca gialla c'assumigliava assà a lu culuri di lu furmintuni.

Geppettu era 'ncazzusissimu. Guai a chiamarlu Polendina! Addivintava camu 'n'armaru e nun c'era cchiù vìarsu di tenirlu buanu.

- Bongiornu, mastr'Antoniu, - dissi Geppettu. E chi faciti jittatu 'nterra?

- 'Nsignu a cuntari a li furmiculi.

- Vi purtassi beni!

- Cu vi porta 'nni mìa, cumpari Geppettu?

- Li gammi, mi portanu. Aviti a sapiri, mastr'Antoniu, ca vinni ccà, pi dumannarivi un piaciri.

- Ccà sugnu, servu vùastru, - cci arrispunnì lu falignami, susìannusi di ‘nterra.

- Stamatina mi vinni 'ntesta 'na cosa.

- Sintìammula.

- Pinsavu di fari cu li ma stessi mani un biaddu pupu di lignu.; ma un pupu miravigliusu, ca sapissi ballari, trari di scherma e fari li santi murtali. Vùagliu girari lu munnu cu 'stu pupu di lignu, pi guadagnàrimi un pìazzu di pani e un bicchiari di vinu; chi 'nni pinsati?

- Bravu, Polendina! – gridò la solita vucìdda ca nun si capiva d'unni niscissi.

A sèntirisi chiamari Polendina, cumpari Geppettu addivintò russu comu un piparùallu pi la rraggia, e firriànnusi versu lu falignami, cci dissi arraggiatissimu:

- Pirchì m'offinniti?

- E cu’ v'offenni?

- Mi chiamastivu Polendina!…

- Nun fuvu ìu.

- Va' vidi ca fuvu ìu! Ju dicu ca fustivu vu' a chiamarimi Polendina.

- No!

- Si!

- No!

- Si!

E calliànnusi sempri cchiù, di li paroli passuru a li fatti, allura s'aggramparu, si muzzicaru e si li dìatturu di santa raggiuni.

Finuta la zuffa, mastr'Antoniu s'addunò d'aviri 'mmani la parrucca gialla di Geppettu, e Geppettu s'addunò d'aviri 'mmucca la parrucca griggia d'u falignami.

- Dùnami la ma' parrucca! - gridava mastr'Antoniu.

- E tu dùnami la mia, e facìammu paci.

Ddi du' vichhiarìaddi, 'na vota ca si pigliaru ognunu la so' parrucca, si strinciaru li mani e juraru d'essiri amici pi tutta la vita.

- Allura, cumpari Geppettu, - dissi lu falignami facìannu capiri ca la paci era fatta, - chi piaciri vuliti di mìa?

- Vulissi un pìazzu di lignu pi fari un pupu; mi lu dati o no?

Mastr'Antoniu, tuttu cuntentu, currì subitu a pigliari di 'ncapu lu bancu ddu pìazzu di lignu ca cci avìa fattu pigliari tanti scanti. Ma mentri lu stava cunsignannu a l'amicu, lu pìazzu di lignu detti 'u scussuni accussì forti ca cci scappò di li mani e jì a sbattiri contru li gammi grassutteddi di ddu mischinu di Geppettu.

- Ah! è cu 'stu garbu, Mastr'Antoniu, ca rigalati la vostra robba? Quasi m'azzuppàstivu!…

- Vi juru ca nun fuvu ìu

- Allura fuvu ìu!

- La curpa è tutta di 'stu pìazzu di lignu…

- Lu sacciu ca è di lu lignu: ma vu' mi lu tirastivu contru li gammi!

- Ju nun vi lu tiravu!

- Siti farsu!

- Geppettu, nun m'offinniti; sannò vi chiamu Polendina!

- Sceccu!

- Polendina!

- Pudditru!

- Polendina!

- Brutta signa!

- Polendina!

A sèntirisi chiamari Polendina pi la terza vota, Geppettu nun cci vitti cchiù di l'ùacchi e si jumpò contru lu falignami: e si nni dìattiru un saccu e 'na sporta.

Finuta la zuffa, mastr'Antoniu si truvò du' gracciuna 'ncapu a lu nasu, e l'antru du' pumetta di menu ni la giubbicedda. Apparigliati li cunti, si strincìaru li mani e juraru di ristari amici pi tutta la vita.

Finarmenti Geppettu pigliò ddu pìazzu di lignu, e ringraziannu mastr'Antoniu riturnò a la so’casa zuppichiannu.