XXII - Pinocchiu scopri li latri e, pi ricumpenza d'essiri statu fideli, veni libbratu.Arriva la faina e cci dumanna
si un premiu si voli guadagnari;
basta chiùiri l’ùacchi e fari nanna
pi ‘na gaddina pronta di manciari.

Pi cani abbaia forti, versu la luna:
pi chistu lu viddanu lu pirduna.

Avìa cchiossà di du' uri ca durmiva tranquillamenti; quannu versu la mezzanotti vinni addrivigliatu d'un rumuri di pissi-pissi di vuciddi strani, ca cci parìva di sentiri ni l'aria. Trata fori la punta di lu nasu di lu pirtusu di ddu casottu, vitti junciuti a discutiri quattru armaruzzi cu lu pilu scuru, ca parivanu gatti. Ma nun eranu gatti: eranu piddrùattuli, armaruzzi carnivuri, guluti assà di ova e di puddastreddi giovani. Una di 'sti piddrùattuli, alluntanànnusi di l'uatri cumpagni, jì ni lu pirtusu di lu casottu e dissi suttavuci:

- Bona sira, Melampu.

- Ju nun mi chiamu Melampu, - rispunnì lu pupu.

- Allura cu' sì?

- Ju sugnu Pinocchiu.

- E chi cci fa' ccà?

- Fazzu lu cani di guardia.

- E Melampu unni è? Unni è lu vìacchiu cani, ca stava ni 'stu casottu?

- Murì stamatina.

- Mùartu? Poviru armaru! Era accussì bbùanu! Ma taliànnuti 'n'faccia, puru tu mi pari un cani educatu.

- Dumannu scusa, ju nun sugnu un cani!..

- Allura cu' sì?

- Sugnu un pupu.

- E fa' lu cani di guardia?

- Purtroppu: pi mia punizioni!…

- Allura ju ti fazzu li stessi patti c'avìa cu lu poviru mùartu Melampu: e rìasti cuntentu.

- E quali fussiru 'sti patti?

- Nuàutri vinìammu ccà 'na vota la simana, comu prima, a visitari di notti 'stu puddaru, e ni purtammu ottu gaddini. Di 'sti gaddini, setti li mangiammu nuàutri e una la dammu a tìa, a pattu, si capisci beni, ca tu fa' finta di dormiri e nun t'avissi a veniri mai 'ntesta d'abbaiari e d'addrivigliari lu viddanu.

- E Melampu facìa propriu accussì? - Dumannò Pinocchiu.

-Faciva accussì, e tra nuàutri e iddu jìvamu sempri d'accordu. Allura dùarmi tranquillamenti, e sta' sicuru ca prima di partiri di ccà, ti lassammu ni lu casottu 'na gaddina bedda e spiddata, pi la culazioni di dumani. Ni capìammu beni?

- Anchi troppu beni!… - rispunnì Pinocchiu: e muvì la testa intra un modu accussì minacciusu, comu si avissi vulutu diri: "Ni parlammu a n'àutra tanticchia!".

Quannu li quattru piddrùattuli si cridìaru sicuri di lu fattu so', jìaru dritti a lu puddaru, ca si truvava appuntu vicinu a lu casottu di lu cani, e graputa a furia di dìanti e di grampi la purticedda di lignu, ca ni chiudiva la trasuta, si 'mpilaru ddaìntra, una doppu l'àutra. Ma nun avìanu ancora finutu di trasiri, ca 'ntisiru la purticedda chiùdirisi cu grannissima violenza.

A chiudirla avìa statu Pinocchiu; ca, nun cuntentu d'avìrla chiuduta, cci pusò davanti pi cchiù sicurizza 'na grossa rocca, comu un puntiddu. E pùa accuminciò ad abbaiari: e abbaiannu comu si fussi propriu un cani di guardia, faciva cu la vuci bu-bu-bu-bu. A 'st'abbaiata, lu viddanu santò di lu lìattu e, pigliatu lu fucili e affacciannusi a la finestra, dumannò:

- Chi c'è di nùavu?

- Cci sunnu li latri! - rispunnì Pinocchiu.

- Unni sunnu?

- Ni lu puddaru.

- Ora scinnu subbitu.

E infatti, prima ca si putissi diri amen, lu viddanu scinnì: trasì di cursa ni lu puddaru e, doppu aviri 'ngagliatu e chiuduti intra un saccu li quattru piddrùattuli, dissi a iddi cu aria di vera cuntintizza:

- A la fini cadìstivu ni li ma' mani! Vi putissi anchi puniri, ma nun sugnu accussì vigliaccu! Mi accuntìantu, inveci, di purtarivi dumani all'osti di lu paisi vicinu, ca vi spedda e vi cucina comu lìabbru dunci e forti. E' 'n'onuri ca nun vi miritati, ma l'ùamini ginirusi comu a mìa nun fannu casu a 'sti picculizzi!..

Pùa, avvicinannusi a Pinocchiu, accuminciò a fùricci tanti carizzi, e, tra l'àutri cosi, cci dumannò:

- Comu facisti a scòpriri lu complottu di ‘sti quattru latriceddi? E diri ca Melampu, lu ma’ fidatu Melampu, nun s’avìa mai addunatu di nenti…

Lu pupu, allura, avissi pututu cuntari chiddu ca sapiva: avissi pututu, cioè, cuntari li patti vrigugnusi ca c’eranu tra lu cani e li piddrùattuli: ma ricurdannusi ca lu cani avìa murutu, pinsò subbitu intra d’iddu: - A chi servi accusari li mùarti?… Li mùarti sunnu mùarti, e la cosa meglia ca si po’ fari è chidda di lassarli in paci!...

- Quannu arrivaru li piddrùattili nell’aria, èratu vriglianti o durmivatu? – cuntinuò a dumannari lu viddanu.

- Durmiva, - rispunnì Pinocchiu, - ma li piddrùattili m’addrivigliaru cu li so’ chiacchiri, e una vinni finu ccà ni lu casottu pi dìrimi: "Si prumitti di non abbaiari e di nun addrivigliari lu patruni, nuàutri ti rigalammu ‘na puddastra bella e spinnata!...". Capiti, eh? Aviri la sfacciataggini di fari a mìa ‘na simili proposta! Pirchì bisogna sapiri ca ju sugnu un pupu, ca haiu tutti li difetta di ‘stu munnu: ma nun haiu chiddu di cuntari farfantarìi e essiri d’accordu cu la genti disonesta!

- Bravu carusu! – gridò lu viddanu, dànnucci ‘na manata ‘ncapu la spadda. – ‘Sti sintimenta ti fannu onuri: e pi pruvariti la ma’ granni soddisfazioni, ti lassu libberu finu d'ora di turnari a la casa.

E cci livò lu cuddaru di cani.